Vážení členové IFMA CZ,                                   

dovoluji si Vás jménem Představenstva asociace pozvat na

Řádné zasedání VALNÉ HROMADY IFMA CZ

ve středu 17. 6. 2020 od 16:00 hodin

Místo konání: Kongresové centrum Praha, a. s., 5. května 1640/65, Praha – Nusle

PROGRAM:

Zahájení jednání a úvod – Jiří Knap

Organizační záležitosti – Milena Machová

Zpráva o činnosti za r. 2019 – Jiří Knap, členové Představenstva

Zpráva o hospodaření za r. 2019 + rozpočet na r. 2020 – Tomáš Prokeš

Zpráva Dozorčí rady za r. 2019 – Robert Nerád

Úprava Stanov IFMA CZ – Petra Misterková

Volba nových členů Dozorčí rady na období 2020-2022

Dovolba členů Představenstva na období 2020-2021

Novinky a přehled aktivit pro r. 2020 – Jiří Knap

Diskuze a závěr

Vzhledem k tomu, že Valná hromada je usnášeníschopná pouze při účasti nadpoloviční většiny členů, prosím o potvrzení Vaší účasti na adresu milena.machova@ifma.cz do 10. 6. 2020.

    Pokud se opravdu nebudete moci zúčastnit osobně, můžete vyslat zplnomocněného zástupce, jemuž předáte svoji Plnou moc. Není-li tomu tak, je možné pověřit ředitelku IFMA CZ M. Machovou, která za Vás volbu provede dle Vašich pokynů. Formulář Plné moci spolu s dalšími dokumenty Vám pošlu v průběhu příštího týden. Váš výběr pak zašlete e-mailem na níže uvedenou adresu a to nejpozději do 16. 6. 2020.  

     VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

 

Milena Machová, ředitelka IFMA CZ

milena.machova@ifma.cz, tel. 606 302 637

Změna programu vyhrazena, občerstvení zajištěno

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz