Udržitelnost se stává napříč facility managementem tématem empatie. Láká facility managery k průzkumu, vývoji a identifikaci způsobů a metod, jak posunout jejich služby dopředu a zároveň poskytnout jejich klientům a zainteresovaným stranám ve svém oboru přidanou hodnotu.

V rámci udržitelnosti zastavěných ploch mají právě tito klienti a zainteresované strany největší zájem na úspěchu a výdělku svých objektů, proto podporují zelená úsilí a úspěchy facility managerů.

Pojem klient pro nás především znamená majitele budov a platící zákazníky (v tomto případě nájemce). Zainteresovaná strana je ze své podstaty entitou, která je přímo ovlivňována volbami, rozhodnutími, úspěchy a zklamáním jakékoliv organizace. V praxi to znamená, že zainteresovanou stranou jsou všichni zaměstnanci, prodejci, dodavatelé a subdodavatelé v naší komunitě.

Udržitelnost musí všechny tyto strany spojovat a soustředit se na tři hlavní elementy: profit, lidé a planeta. Bez těchto elementů by žádná organizace facility managementu nevzkvétala. Toto je zvláště důležité při zvládání skutečností pandemické situace. Dříve spolehlivé business modely před-pandemické doby nyní vyvolávají otázky ohledně jejich relevance, udržitelnosti a spolehlivosti. Tyto modely nyní nemusí být efektivní a vhodné pro dnešní dobu. Zvážíme-li rychlost jakou se mění postoje i technologie, vidíme, že je budoucnost trhu víc než kdy jindy nejistá.

PROFIT: Výnosy a náklady jsou na trhu samozřejmě prioritními hledisky. Toky příjmů (cash-flow), kterými se dříve společnosti řídili nemusí být v post-pandemické éře až tak robustní, jak by se očekávalo. To nám nabízí nové otázky:

  • Jak mohou poskytovatelé facility managementu vytvořit nové výnosné příležitosti?
  • Jak mohou vytvořit nové produkty a služby, které budou v zastavěném prostředí řídit výdělečné příležitosti? Jak ohodnotit a vyjít vstříc změně způsobu jakým zákazníci toto zastavěné prostředí využívají?
  • Jak zvládnout skutečnost čím dál většího využívání vzdálené práce mezi nájemci?
  • Jak můžeme s nájemci spolupracovat na vytváření nových příležitostí k inovaci?

Tyto otázky mají přímý vliv na udržitelnou finanční sílu organizací a objektů.

LIDÉ: Lidé jsou pro úspěch jakékoliv organizace kritickým faktorem – zákazníci, komunity a zaměstnanci. Soustředění se na zákazníky je při zvažování lidského faktoru imperativní. Poskytovatelé facility managementu se tak musí ptát kdo je jejich zákazníkem, jaká je jeho charakteristika a jaké jsou jeho potřeby a postoje. Zároveň je třeba pamatovat na udržení si svých zaměstnanců a finančního obratu. Mnoho zaměstnanců ze svých organizací odchází, protože se cítí, že je s nimi špatně zacházeno, nejsou respektováni či se dokonce cítí zneužiti. Je důležité identifikovat co z organizace dělá vybraného zaměstnavatele. Organizace by měli svou značku a reputaci pozvednout tak, aby pro ně uchazeči o zaměstnání chtěli pracovat ať už z důvodů skvělého pracovního prostředí, kompetitivních bonusů anebo skvělého vyvážení práce a soukromého života. Toto se stává kritickým také proto, že pracovní prostředí je nakloněno multi-generační pracovní síle, která má různé požadavky.

V konečném důsledku by měli poskytovatelé zvážit, jak se ke svým smluvním partnerům chovají. Jsou naše smluvní závazky scénářem win-win pro obě strany? Má náš tým reputaci poctivosti a férovosti? Platí organizace dodavatelům včas? Toto jsou faktory, které mohou mezilidské vztahy zlepšit. Respekt, úcta a zdvořilost jsou atributy, jež definují udržitelnost.

PLANETA: To, jak dnes fungujeme a co děláme s naší planetou definuje kvalitu života našich, stejně jako dalších generací. Tato skutečnost nás nutí poskytovatelům pokládat další otázky.

  • Integrujete a implementujete chytré, efektivní a ekonomické zelené řešení a produkty?
  • Vzděláváte nájemce v chytrých způsobech recyklace a nakládání s odpadem a odpadky?
  • Poskytujete nájemcům chytré stavební řešení, které jim umožní přizpůsobení potřebných služeb vně budovy?
  • Implementujete chytrou hygienu?
  • Dbáte na péči o vodní systémy v zájmu zamezení výskytu nebezpečných bakterií?
  • Využíváte investiční zdroje k nasazení obnovitelných zdrojů energie a technologií s nimi asociovanými?

Spojením profitu, lidí a planety dosáhneme „trojího výsledku hospodaření“. Poskytovatelé facility managementu mají zodpovědnost implementovat své znalosti, zkušenosti a um na řízení svých lidí, technologií a zdrojů, tak aby svým zainteresovaným stranám doručili co nejlepší výsledek.

Z článku Sustainability: What is it & why does it matter to facility managers?, Dr. Daniel Goldsmith, Tristan Ragusa, Kathleen Lausman, Trudy Blight, (FMJ IFMA, November/December 2021), přeložil David Domalíp