Zdravotnictví je unikátní průmysl, ve kterém se zdravotníci a zaměstnanci FM musí spojit, aby zajistili kvalitní péči o pacienty při dodržování všech regulací. Týmy Facility Managementu jsou v dnešní době vystaveny výzvám, jaké jsme neviděli celé generace. Pandemie Covid-19 přinutila zdravotnictví více spoléhat na digitální model služeb, aby mohli doktoři bezpečně interagovat se svými pacienty a poskytli tak bezpečné prostředí pro zaměstnance i pacienty.

Dle studie trendů ve zdravotnictví PriceWaterhouse Coope (PWC) z roku 2021 se objem rizikového kapitálu nových technologií, například mobilních aplikací, zvýšil o 103 %. Stejná studie také ukázala, že až 60 % respondentů podporuje užívání nových technologií v zájmu zlepšení pacientské péče. Vývoj a implementace 5G technologií umožňuje datům a mobilním zařízením průmyslovému Internetu Věcí asistovat v rozhodování, kapitálu podpory a provozní iniciativě.

Advent technologie 5G pomáhá IoT stát se mainstreamem, ideály centralizovaného systému pro poskytování služeb pacientům se dále rozvíjejí. Použití systémového přístupu k péči o pacienty by začalo na dispečinku s využitím lokalizačních služeb v reálném čase pro mobilní telefony, což by zkrátilo lokalizaci na pouhé metry namísto mnohakilometrových vzdáleností, které byly používány z rádiové věže (Lakkis & Elshakankiri 2017). Výzkum ocenil výsledky pohotovostních služeb používajících Zigbee Wi-Fi k zefektivnění služby a redukování zpoždění spojeného s přehlcením systému – tyto problémy pomyslnou „zlatou hodinu“ výrazně zkracují.

Systémový přístup by neměl být rezervovaný pouze pro péči o pacienty. Facility manageři čelí výzvám inspekce prostředí i inventáře a zároveň musí zajistit, aby nemocnice plnila iniciativy týkající se kapitálových a provozních výdajů. Inspekce vzduchotechniky a prostředí byly odjakživa základem kontroly provozních výdajů, na pomoc se nabízí nové technologie automatizace jako například RFID sítě a monitorování RTLS a sanitace.

Stejně jako s každou novou technologií se budou objevovat problémy i zranitelnost těchto nových systémů. To může zahrnovat mnoho slabých stránek od zařízení samotného, přes rizikovost firmwaru a softwaru až k odolnosti hardwaru. V jádru těchto problému většinou vězí nedostatek obecného porozumění, jak řídit síť propojených technologií. Zdravotnická zařízení musí být schopna technologie testovat a navázat partnerství s osvědčeným dodavatelem, aby byl provozní cyklus řízen efektivně.

S pandemií tlačící nemocniční systémy k redukování své rozlohy v zájmu vyvážení metody virtuálního poskytování služeb, budou FM zaměstnanci vyzváni v nových směrech, jedním z nich bude například kyberbezpečnost. Průzkum kyberbezpečnosti organizace Forescout z roku 2020 hodnotil několik odvětví ekonomiky od bankovnictví a zdravotnictví po veřejnou správu. Ukázalo se, že největší riziko narušení bezpečnosti je u přístupových systémů a automatizovaných systémů vzduchotechniky – oba systémy jsou na druhé příčce, hůře jsou na tom pouze HL7 gateways (globální systém pro komunikaci zdravotnických informací mezi různými typy zařízení a systémů. pozn. překl.) a zdravotnické pneumatické potrubní systémy. Otázkou zůstává, kdo má zodpovědnost za ochranu těchto integrovaných systémů a co by měla zdravotnická zařízení dělat?

Konvergence korporátních (IT) a provozních (OT) sítí vyžaduje pravidelné úpravy a aktualizace doručovacích systémů na straně systémů poskytování zdravotnické péče i na straně dodavatelů. Obchod hraje v podpoře implementace těchto sítí specifickou a integrální roli. Průmysl automatizace budov drží unikátní pozici na trhu díky své specializaci na provozní technologie.

PROBLÉM ČÍSLO JEDNA: ODVĚTVÍ V PŘECHODU

Pokud chtějí střední až velké společnosti zůstat konkurenceschopné a disponují divizemi zaměřenými na automatizaci, je pro ně dobrým krokem osvěžit svou hlavní trhovou strategii tak, aby tyto služby integrované infrastruktury zahrnovala. Aby toto osvěžení uspělo je třeba modifikovat i strategický přístup k dnešnímu trhu a adoptovat mentalitu „mistra integrace“. Naše odvětví se musí změnit především ve tří klíčových oblastech – networking, vzdělávání a bezpečný design.

Společnosti zaměřené na automatizaci budov jsou dlouhodobě závislé na modelu služeb, který podporuje pouze ústřední kompetence jejich odvětví a vyhýbání se regulačním požadavkům, ale jak se technologie vyvíjí, bude konvergence IT/OT brzy zahrnovat velká data a umělou inteligenci. Poskytovatelé služeb musí tuto příležitost využít jako konkurenční výhodu a ukázat se jako organizace technologická, nikoliv pouze divize mechanického dodavatele. Tato výhoda však závisí na změnách organizační struktury společnosti, včetně výcviku a školení.

Nové generace společností zaměřených na automatizaci budov nové generace by měly v zájmu sjednocení roztroušených divizí nasazovat týmy, které jsou centrálně řízené na regionální, nebo národní úrovni. Tyto týmy by měli sestávat ze specialistů disponujících klíčovými schopnostmi v oblastech automatizace, vzdáleného dohledu, přístupových systémů a požární bezpečnosti. Jako asistence pro vyrovnání se s výzvami IoT by měl být nasazen síťový inženýr, který bude schopný pomáhat s nasazováním, strategií networkingu, koordinací a řízení vývoje softwaru a jeho životnosti, včetně uvedení do provozu. Tento všestranný tým může spolupracovat na místě, ale i virtuálně.

Souběžně s vytvořením týmu pro síťovou integraci by organizace měly zhodnotit svou bezpečnostní politiku. Cílem takového zhodnocení by mělo být nastavení standardu bezpečnosti, který bude trvat na využití bezpečnostních aplikací pro správu bezpečnostního inženýrství, programování a provozování celků. Bezpečnostní politika divize automatizace by pro ni měla být unikátní a oddělená od běžné korporátní bezpečnosti spravované oddělením informačních technologií. Z části je to nutné například kvůli zranitelnosti zařízení s IoT ve fázi uvedení do provozu, třeba různým útokům na základě IP adres, které mohou narušit důvěrnost, integritu a dostupnost celé sítě. V mnoha případech je řešením standardizace procesů a pravidel pro vyvíjení softwaru tak, abychom minimalizovali rizika a vystavení se hrozbám při jeho nasazení.

PROBLÉM DVA: NUTNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Investice a využívání IoT ve zdravotnictví je volbou poskytování nejlepší zdravotní péče. Integrované systémy dosahují organizačních úspěchů skrz větší výdělky díky referencím pacientů a šetření nákladů provozních oddělení. Kontrola provozních výdajů skrz energetický management mechanických systémů je dlouhodobým zaměřením nemocničních systémů, máme nyní možnost poskytovat komplexní služby díky propojeným technologiím; to nám umožňuje snižovat provozní poplatky, náklady na prostory, a naopak zvyšovat návratnost investicí. Týmy Facility Managementu musí projít stejnými strukturálními a procesními změnami jako nemocniční systémy a jejich partneři automatizace budov.

Investice do školení a koordinace napříč divizemi posune tento model služeb k informačním a technologickým divizím. Konvergence informačních a provozních technologií se také nabídla jako cesta k souběhu personálu. Provozní personál musí být technologicky zdatný a udržovat si aktivní povědomí o všech systémech, které používají, včetně zařízeních pracujících s „velkými daty“ jako jsou zařízení pro lokalizaci v reálném čase napojené na zdravotnické systémy. Zkušená pracovní síla musí být schopna řešit problémy s elektronickými i mechanickými systémy.

Přes jisté podobnosti Internetu Věcí a IT jsou provozní technologie stále gulášem zastaralých systémů typu Modbus RTU, LON a BACnet MS/TP. Tyto protokoly umožňují „otevřenou“ integraci, ale v implementační fázi jsou limitovány svými vlastními specifickými omezeními. A tak musí přechod na plně vyvinutý ioT založený na IP s integrovaným bezdrátovým 5G záviset na existující infrastruktuře a zastaralých metodách předcházení rizikům 21. století, které zahrnují i kyber kriminalitu. Robustní investice do IoT jsou nutností, stejně jako získání a udržitelné řízení ochrany těchto systémů pomocí bezpečnostních procesů samotného IoT – to vše je jádrem dobré bezpečnostní praxe. Zdravotnické zařízení tak musí nastavit systém projektové selekce, která bude brát tyto rizika v potaz při výběru dodavatele.

Efekty IoT budou čím dál více směřovat k plné konvergenci informačních a provozních technologií. Jako výsledek musí být koncový uživatel i dodavatelé technologií připraveni přejít z proprietárních technologií jakými jsou například TIA-485 (BACnet) a (H)eatlth (L)evel 7 na zařízení založené na IP podporované pouze 5G. To znamená, že jak se budou nové technologie vyvíjet a dospívat, tak musí zdravotnické zařízení identifikovat, zda jsou nákladově výhodné a asistují v potlačování rizik jako součást jejich provozního modelu. Součástí analýzy jsou nové pracovní pozice, nové procesy a nové národní zákonné vyhlášky ohledně ochrany osobních informací pacientů, které je třeba zvážit.

Další výzvou služebního partnerství bude pro organizaci, jež služby poskytuje vyvinutí rozmanitého technologického týmu, který bude schopný zvládnout bezpečný design, integraci, nasazení, podporu a poskytování velkých dat a komplexní nátury této infrastruktury – přechod z konstrukčního na hybridní model, který od základu zahrnuje IT-centrické úkoly jako DevOps, síťové inženýrství a kyber bezpečnost. Nakonec bude povinností poskytovatele služeb změnit svůj provozní model tak, aby zajistil, že až se nemocnice rozhodnou nasadit IoT, budou moci být podpůrným hlasem a partnerem. Poskytovatelé služeb tak posunou strategické výrobní iniciativy z exekutivní role do podpůrné a tím zvýší své toky přímého zisku.

V případech zdravotního průmyslu i podpůrných dodavatelských odvětví mění IoT pravidla hry. Díky poskytování přístupu založeného na výsledcích dokáže IoT poskytnout účinnější model služeb, který pracuje s velkými daty, aby vyhodnotil finanční stránku projektu; průmysl je tak efektivnější. Na rozdíl od základních technologií osmdesátých a devadesátých let se IoT nabízí malým i středním organizacím, jako možnost, jak efektivně nakládat s provozními i kapitálovými výdaji. Bude to však na FM zaměstnancích každého zdravotnického zařízení, aby nastavili metodu i způsob integrace, nasazení a udržitelnosti.

Z článku Come Togrther: The convergence of IoT in health care FM, Joshua Bosell (FMJ IFMA March/April 2022), přeložil David Domalíp