Se studentskou prací přihlášenou do XX. ročníku soutěže FM Awards a s její autorkou Evou Matějkovou jsme Vás již seznámili.

Zajímá Vás také něco víc o vítězném projektu této soutěže, kterou pořádáme pravidelně v rámci „Týdne Facility Managementu“?

Při hodnocení obdržených nominací se odborná porota jednohlasně shodla a vítězná plaketa v kategorii „Projekt roku“ byla udělena projektu pod názvem Modernizace a komplexní rozšíření podpory FM procesů ve Skupině ČEZ“.

Nositelem tohoto projektu je společnost ČEZ ICT Services, a. s. reprezentovaná v tomto případě panem Ing. Jakubem Smetanou (Senior IT Project Manager & Portfolio manager)

A  o čem že to všechno bylo?

Stručný popis projektu:

Společnost ČEZ ICT Services, a. s. se rozhodla k pořízení profesionálního CAFM systému za účelem pokrytí stávajících interních procesů spojených s Facility Managementem. Jedná se o poskytování služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ.

Cílem pořízení byla náhrada stávajících řešení (postavených nad aktuálně provozovanými systémy SAP REM, SAP AM, MS Sharepoint, Service Desk, ECM, sdílené úložiště, atd.). Vzhledem k tomu, že tyto systémy nejsou nativně určeny pro řízení správy nemovitostí a souvisejících procesů, a neposkytují tak komplexní podporu pro klíčové činnosti facility managementu (stejně tak jako lokální řešení ve formě dílčích XLSX souborů sdílených mezi jednotlivými odděleními a uživateli) a umožňují pouze omezeným způsobem pracovat s daty, ale nesjednocují databáze a pracovní postupy pro potřeby správy nemovitostí, bylo rozhodnuto o dodávce a implementaci komplexního řešení ve formě profesionálně orientovaného systému.

Vzhledem k širokému rozsahu poptávaného řešení (a zejména poptávce po synergickém efektu pasportizačních dat, tj. na jedné straně datová agenda spojená s interními FM procesy, zejména údržba, a na straně druhé plnohodnotná vizualizace výkresových dat ve formě mapy areálů a plánů podlaží s budoucností směrem k BIM a 3D) byla nakonec jako nejvhodnější možná vybrána společná nabídka společností Alstanet, s. r. o. a CAD Studio, s. r. o. s projektem CAFM twiGIS AFM, který je postaven na synergii procesně a graficky orientovaných částí komplexního CAFM řešení.

Očekáváným výsledkem realizace projektu byla centrální databáze veškerých dat spojených s nemovitostmi a možnost jednotné agendy, využití provázanosti a funkcionalit SW pro správu nemovitostí, shromažďovat/evidovat průběžné informace o stavu technologického vybavení a tím předcházet haváriím, plánovat obměnu či rozsáhlejší opravy. Databáze musela být přitom klíčována na elementární číselníky a základní evidenci ze systému SAP.

Centralizace a vytěžení těchto informací vede k přesnějšímu finančnímu plánování, zvýšení efektivity výkonu zaměstnanců a lepšímu sledování a vyhodnocení jejich práce. Součástí nasazení projektu bylo i datové plnění a související migrace dat napříč jednotlivými agendami.  Objem přenosu a vytěžení původních dat se pohyboval v řádech tisíců Excel souborů a stovek výkresů plánů podlaží. Vše bylo řádně a bez chyb zrealizováno.. Zásadním výstupem této realizace bylo pročištění a sjednocení dat a následný vznik kvalitní datové základny.

Primárním cílem realizace byl vznik komplexního synergického CAFM systému. Tohoto cíle by nebylo možné dosáhnout bez realizací integračních můstků na moduly SAP.  Výsledkem tak je na jedné straně sdílení dat pro všechny uživatele a na straně druhé rozlišení Master a provozních dat, přičemž vybrané agendy CAFM evidují vlastní, velmi rozšířená data o „best practices“ z provozu, což v systému SAP nelze efektivně realizovat. Výsledkem je sdílení provozních dat pro tisícovky jak interních, tak externích uživatelů.

Výstupem projektu je v souladu s očekáváními komplexní CAFM systém. Došlo k vytvoření detailní očištěné datové základy a implementaci nástroje pro kontrolu a řízení procesů, workflow a notifikací.  Data a nástroje jsou bez omezení přístupná všem, kteří je potřebují.