Díky nedávným globálním výzvám spojených s pandemií COVID-19 a jejím dopadem na komunity a ekonomiky po celém světě, se veřejné zdraví a bezpečí stává důležitějším než kdy předtím. Nejenže se státy potýkají s již přes rok trvající pandemickou krizí a nevalnými ekonomickými vyhlídkami, ale musí zároveň čelit zvyšujícím se nárokům na udržitelnost, která vyžaduje inovativní řešení. Tyto řešení by měla zajistit, aby se byli lidé, společnosti, a zvláště pak sektor Facility Managementu schopni adaptovat do nového post-pandemického normálu – nyní i v budoucnu.

Události roku 2020 přinutili mnohé z nás ke změně způsobu práce, života i zábavy, práce na dálku a virtuální školní docházka se staly celosvětovým fenoménem. Obavy o zdraví a bezpečnost zapříčinily, že trávíme méně času na veřejných místech, lidé raději volí nové způsoby povyražení a setkávání v omezených sociálních skupinách.

Během probíhajícího návratu do normálu, kdy se svět opět otvírá a míří ven, se požadavky na bezpečné a udržitelné úklidové služby znásobily, řešení těchto požadavků je klíčovým faktorem, jak k znovuvybudování veřejného sebevědomí, tak čistoty, bezpečí a pohodlí ve veřejném prostoru. Úklid už neznamená jen hygienickou úroveň na veřejných místech. Ohledně bezpečnosti čistících prostředků, metod čistění a jejich dopadů na planetu, panuje nyní větší opatrnost a povědomí veřejnosti i profesionálů.

Dle studie Asia Consumer Confidence Index provedené společností Ipsos a Avalon SteriTech, se až 63 % dotazovaných spotřebitelů v Asii obávalo nadměrného užívání chemických dezinfekcí během pandemie. Ačkoliv čistota a dezinfekce zůstávají stěžejní, zdá se, že je nyní větší snaha dosáhnout těchto cílů šetrně a udržitelně. Zvýšením standardů veřejného zdraví a bezpečnosti pomocí chytrého úklidu veřejných prostorů splníme očekávání dnešních spotřebitelů.

Umělá inteligence (AI) a robotika se v tomto ohledu ukazují jako jedna z nejlepších pomocí na cestě do nového normálu. Chytré úklidové technologie poskytují, například díky aplikování kontrolovaného množství desinfekce a čistících prostředků, nový úklidový standard. Těmito novými způsoby lze potlačit zdravotní rizika pro veřejnost i její okolí, poskytovatelé FM služeb tak dosáhnou úspěchu na poli postupně se otevírajících trhů a rozjíždějících se průmyslových aktivit, jak v komunitním, tak klimatickém smyslu.

Přechod na chytrý úklid

Pandemie dodala nový impuls k adopci trendu chytrého čištění, který se stává celosvětově prominentní. Mezinárodní Federace Robotiky (IFR) ve svém stanovisku říká, že robotické úklidové technologie, jako vysávání a dezinfekce jsou stále populárnější, předpokládá se, že hodnota tohoto trhu dosáhne 24.8 miliard USD do roku 2026 – to znamená meziroční komoditní růst (CAGR) o 22,8 %.1 Podíváme-li se na data z uplynulých let, uvidíme, že se mezi roky 2016 a 2019 prodalo téměř 31 miliónů domácích robotů z čehož se z 96 % jednalo o vysávací a vytírací roboty.2

Na trhu se objevují nový hráči, kteří odpovídají na poptávku po přizpůsobitelných, efektivních a účinných řešeních. Díky těmto novým značkám na poli robotického úklidu se za účelem prohloubení tržního potenciálu zvyšují investice do výzkumu a vývoje tohoto odvětví, lidé se tak připravují na budoucnost chytrého úklidu.

Chytrý úklid je novou výzvou pro rozsah a hloubku dezinfekčních a úklidových způsobů, zároveň však řeší otázky udržitelnosti. Nadměrné užívání chemických dezinfekčních prostředků během pandemie COVID-19 zapříčinilo, že jména, která se v chytrém úklidovém odvětví drží na vrcholu jsou ta, která redefinují úrovně kvality, výkonu, bezpečnosti, spolehlivosti a zároveň udržují jemnou rovnováhu mezi účinností biocidních přípravků a jejich zodpovědného používání. To vše díky volení bezpečnějších a k prostředí šetrnějších alternativ, kde jen je to možné.

Dlouhodobě udržitelná řešení

Udržitelnost úklidových služeb se stávala významnou už v roce 2019 před pandemií, jak dokládá studie Green and Sustainability Survey, provedená společností Facility Cleaning Decisions.3 V této studii se ukázalo, že téměř 80 % respondentů dělají vše pro zařazení zelených produktů do jimi nabízených služeb. Téměř půlka dotazovaných manažerů úklidu uvedlo, že hodlají uvést udržitelné produkty do svých služeb během příštích 12 měsíců.

Ačkoliv jsou obavy o životní prostředí důležitým faktorem pro přiklánění se k udržitelným produktům, je jistota, kterou při používání produktů s bezpečnějším obsahem chemikálií získáváme rovněž důležitá. Jedová informační centra (Poison Control Centers) ve Spojených Státech hlásila nárůst denních případů mezi lednem a březnem 2020 oproti stejnému časovému úseku v roce 2018 a 2019.4 Způsob chytrého úklidu řeší obavy veřejnosti z nadměrného užívání chemikálií přímo, tím činí soukromá i veřejná místa bezpečnější nejen během pandemie. Využití robotů tuto bezpečnost posouvá ještě o krok dále jelikož nabízí větší konzistenci doprovázenou redukcí chemické stopy. To ochraňuje pracovníky úklidu na předních liniích před přímým vystavením chemikálií, což ústí ve snížené riziko očních, kožních, dýchacích a jiných zdravotních problémů u těchto pracovníků.

S rostoucí poptávkou po udržitelných metodách úklidu, se díky robotice otevírá poskytovatelům Facility Managementu nová příležitost, jak na tento trend naskočit a vyhovět tak požadavkům jejich zákazníků. Hlavními benefity této nové technologie jsou především úspora nákladů, efektivní využití pracovní síly a souznění s cíli společenské korporátní odpovědnosti (CSR). Některé chytré úklidové technologie například dokáží díky adoptování dedikované rozprašovací technologie snížit využívání chemikálií až o 80 %. Aplikace bezpečných a pro životní prostředí nezávadných desinfekčních prostředků se striktními úklidovými protokoly v porovnání s běžným úklidem, efektivně řeší problémy s inventurou hygienických materiálů.

Některé biotechnologické společnosti se začínají více soustředit na vývoj bio-senzorických robotů, kteří umí měřit hygienickou úroveň veřejného prostoru v reálném čase. Tito roboti aktivují úklidové a desinfekční protokoly pouze pokud naměří úroveň bio-kontaminace překračující nastavený limit, čímž dále snižují množství spotřebovaných chemikálií. Tyto technologické řešení jsou bezesporu nejudržitelnější cestou, jak svět připravit na další potenciální vypuknutí infekční nákazy a zároveň jak zavést udržitelný způsob života pomocí těchto inovací.

Redefinování budoucnosti úklidu

Co se týče používání úklidových robotů, je Asie na předních příčkách s nejrychleji rostoucím trhem tohoto odvětví na světě.5 Například úklidový roboti v Hong Kongu nabízejí veřejnosti velice důležitou jistotu, co se hygieny ve veřejném prostoru týče, která se jako důsledek pandemie stala středem pozornosti. Singapur zaznamenal druhou největší hustotou robotů na světě, kdy v roce 2019 připadlo 658 průmyslových robotů na 10 000 pracovníků.6

„Koboti“, kolaborativní roboti, jsou budoucností úklidu. Koboti kladou důraz na interakci a vztah s lidskými pracovníky, čímž se odlišují od tradičních robotů. Jsou schopni zastávat monotónní, náročné a opakující se úkony, desinfekci provádí konzistentně, účinně a udržitelně, minimalizují tak množství užitých prostředků a vystavení člověka jejich působení. Díky zastávání těchto úkolů se lidským pracovníkům uvolňuje více času na zastávání různorodých a strategických činností, koboti dláždí cestu budoucnosti úklidových služeb a ukazují, jak může robotika změnit úklidové prostředí.

Poskytovatelé služeb Facility Managementu se musí podílet na hledání alternativních řešení k plnění vysokých požadavků spotřebitelů a společností na úklidové služby v post-pandemické éře. Pouhé navýšení počtu pracovníků a nadměrné využívání chemikálií nejsou udržitelnými řešeními. S přidaným ekonomickým a společenským tlakem na hledání udržitelných a k životnímu prostředí šetrných řešení, potřebuje náš přístup k úklidu a desinfekci nový impuls k přijetí nových robotických technologií a metod, zároveň se také musíme přiklánět k zelenějšímu způsobu života a přijmout správné kroky k zajištění veřejné bezpečnosti.

 

Reference
1
Cleaning Robot Markets with COVID-19 Impact by Type (Professional, Personal), Product (Floor Cleaning, Lawn Cleaning, Pool Cleaning, Window Cleaning), Application (Residential, Commercial, Industrial, Healthcare) and Geography – Global Forecast to 2026. Markets and Markets.

2
Robot Vacuum Cleaners Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021–2026). Research and Markets.
3
2019 Green and Sustainability Survey. Facility Cleaning Decisions. CleanLink.
4
Chang A., Schnall A., Law R., Bronstein A., Marraffa J., Spiller H., et al. Cleaning and disenfectant chemical exposures and temporal associations with COVID-19 – National Poison Data Systém, United States, January 1, 2020 – March 31, 2020. Morb Mortal Wkly Rep MMWR.
5
Robot Vacuum Cleaners Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021–2026). Research and Markets.
6
Five fascinating robots you can find in Singapore. Infocomm Media Development Authority

Z článku Cobots – Redefining Smart Cleaning, Lewis Ho (FMJ IFMA, November/December 2021), přeložil David Domalíp