Vzdělávání

Školy

VŠB – TU Ostrava

Na Fakultě stavební se vyučují předměty:

 • Základy správy majetku, Katedra městského inženýrství – 3. ročník bakalářského studia na specializaci Facility management
 • Počítačová podpora správy majetku, Katedra městského inženýrství
 • Bakalářská práce – vyhrazeno pro zpracování a konzultace k řešenému tématu BP – 4. ročník bakalářského studia na specializaci Facility management
 • Informační modely budov
 • Facility management (pozn. nepovinný volitelný předmět)
 • Diplomový projekt – vyhrazeno pro zpracování diplomových prací a konzultace k řešenému tématu DP – 1. ročník magisterského studia oboru Městské stavitelství a inženýrství

Mimo těchto předmětů jsou vyučovány také předměty, které s problematikou FM souvisejí a zasazují FM do širších souvislostí. Je zde snaha o to, aby absolvent měl ucelenou představu a znalosti ze všech disciplín provázaných s výkonem FM v praxi.

VUT Brno

Na Fakultě stavební je vyučován předmět Správa stavebního objektu. Dále Ústav pozemního stavitelství navrhl a poslal k akreditaci nový obor „Environmentálně vyspělé budovy“, v rámci kterého budou mj. vyučovány tyto předměty:

 • Správa stavebního objektu
 • Facility management I a II
 • BIM I a II

ČVUT Praha

Na Fakultě stavební se vyučují předměty:

 • Facility management, Katedra ekonomiky řízení ve stavebnictví
  – magisterské studium obor Projektový management a inženýring
  – magisterské studium obor Stavební management
 • Provozování a správa budov, Katedra technologie staveb
  – bakalářské studium obor Příprava, realizace a provoz staveb

Akreditované kurzy

FM Institut, Praha

DTO CZ, Ostrava

(ve spolupráci s VŠB TU Ostrava)

Neakreditovane kurzy

TOP Info, Praha

(portál TZB INFO)

FORUM Media