Lekce z odpadků světaGlobální studie naznačují trendy a řešení

Co vyhazují budovy po celém světě do odpadků? Ukázalo se, že odpověď není vůbec jednoduchá. Až 62 % materiálů, které se nacházejí v odpadcích budov z USA, Indie, Číny, Brazílie a dalších zemí, do odpadků nepatří. To je jeden z výsledků dosud největší globální studie charakteristiky odpadu zaměřené na komerční budovy. Toto zjištění je pro správce budov varovným signálem.

Podle Světové banky se očekává, že v příštích 30 letech se celosvětový objem odpadu zvýší o 70 % a do roku 2050 dosáhne 3,4 miliardy tun. S rostoucími náklady na odpad v důsledku inflace a dalších ekonomických a environmentálních faktorů se tento odpadový bolehlav každým dnem zvětšuje a prodražuje. Podniky, které jsou velcí producenti odpadu by se měly zamyslet, zda komerční budovy ve světě nevyhazují více odpadu, než by měly.

Vzhledem k tomu, že snižování množství odpadu je považováno za ústřední prvek oběhového hospodářství a důležitou součást globálního klimatického úsilí, bude se od podniků stále více očekávat, že budou reagovat pomocí rámců ESG (environmentální, sociální a správní). Prvním krokem je porozumění odpadu, který produkují, vyhazují a odklánějí.

Každoroční audity odpadu umožňují každému FM právě toto a poskytují mu data pro porovnání jeho vlastních meziročních výsledků. Až donedávna však, pokud jde o odpady, neexistovaly žádné globální základní údaje o zařízeních; neexistoval tedy žádný způsob, jak porovnat výkonnost zařízení v oblasti odpadů s průmyslovým standardem. Aby se tato mezera odstranila, společnost Great Forest shromáždila údaje ze stovek auditů odpadu, které každoročně provádí po celém světě, a na základě těchto čísel vypracovala první studii zaměřenou na komerční budovy.

Studie Great Forest analyzovala více než 170 000 kilogramů odpadu z auditů provedených ve více než 100 komerčních budovách v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Číně, Indii, Indonésii, Izraeli, Japonsku, Mexiku, Singapuru, Jižní Koreji a USA.

Zatímco předchozí studie charakterizace odpadu se týkaly převážně obytných budov nebo kombinace obytných a komerčních budov pro obce s využitím náhodného výběru vzorků, tato studie zahrnovala přezkum 100 % denního toku odpadu z jednotlivých auditovaných komerčních budov, což poskytlo ilustraci charakteristik odpadu na úrovni budov, která dosud nebyla k dispozici. Nyní mají správci objektů na celém světě poprvé k dispozici základní údaje o odpadu z budov, na jejichž základě mohou měřit výkonnost svých zařízení a zjistit, jak si stojí.

Poučení ze studie

Studie Great Forest nabízí pohled na celosvětové trendy v oblasti odpadů a ukazuje, co většina budov dělá správně a co špatně. Zjištění odhalují některé překvapivé podobnosti mezi budovami a identifikují nevyužité příležitosti, které mohou mít skutečný dopad na snižování odpadu a dosažení cílů nulového odpadu. Správci budov mohou využít poznatky ze studie k vytvoření jasnějšího obrazu nejen o tom, kde se nacházejí, ale i o tom, kam by měli směřovat.

Lekce první: Budovy platí za odpad příliš mnoho

Celosvětová studie charakterizující odpad ukazuje, že pro většinu budov na celém světě platí za to, že na skládku odváží více materiálů, než je nutné. Analyzované údaje ukazují, že ohromujících 62 procent materiálu nalezeného v odpadovém toku budov není vůbec odpad, ale je tvořen odklonitelnými materiály, mezi které patří:

  • 36 % organického materiálu
  • 14 % sklo/kov/plast
  • 10 % papír
  • 1 % lepenka
  • <1 % Elektronický odpad

Většina běžného odpadu, který budova vyprodukuje, končí v odpadcích, i když jsou materiály recyklovatelné nebo kompostovatelné a budova má zavedený recyklační a kompostovací program.

POUČENÍ: Týmy FM by měly zkontrolovat údaje z auditu odpadu nebo si audit objednat, pokud ještě nebyl proveden. Údaje z auditu odpadů v zařízení potvrdí, zda zařízení překonává celosvětový výchozí stav, nebo zda se s tímto celosvětovým trendem vyrovnává (a platí tak za odpad příliš mnoho). Poté lze přijmout opatření ke snížení počtu materiálů, které jsou nesprávně ukládány na skládku, a to přesměrováním těchto materiálů do správného toku odpadů.

Lekce druhá: Největší celosvětově identifikovanou příležitostí jsou ekologické produkty

Organické látky tvoří přibližně jednu třetinu materiálu, který většina komerčních budov vyhazuje do odpadu. Ačkoli ne všechny objekty ve studii měly zavedený program pro nakládání s organickými látkami, i ty, které jej měly, měly v průměru značnou část organických materiálů, které se dostávaly do odpadkového proudu. Ve 36 procentech se organický materiál, jako je potravinový odpad, nacházel v odpadní páře častěji než papír, lepenka a další recyklovatelné materiály, jako je sklo, kov a plast.

POUČENÍ: Zařízení si nemohou dovolit ignorovat organické látky. Řešení problematiky organických látek bude mít podstatný dopad, i když si zařízení zachová stejnou úroveň produkce odpadu. Organické látky jsou největší příležitostí, kterou studie identifikovala v celosvětovém měřítku. I když jsou postupná zlepšení v recyklaci jiných materiálů důležitá, tyto změny nebudou mít takový dopad na zvýšení odklonu v rámci budovy jako program pro nakládání s organickými odpady. Správné odklonění organických látek prostřednictvím organického programu může významně snížit produkci odpadků. Může mít také významný dopad na emise skleníkových plynů a další faktory změny klimatu.

Lekce třetí: Karton je důsledně odkloněn

Karton je nejčastěji odkláněným materiálem ve všech lokalitách. Jeho odklon byl vysoký v každém programu a ve všech regionech. Pouze 2 až 9 % všech kartonů nalezených v rámci globálních auditů odpadů se ztratilo v odpadním toku.

POUČENÍ: Studie potvrzuje, že většina zařízení by měla být schopna úspěšně odklonit lepenku. Pokud zařízení neodkloní většinu kartonu, znamená to, že jeho odpadový program nefunguje tak, jak by měl. V takovém případě by se měly vypracovat plány na přehodnocení odpadového programu, zjištění hlavní příčiny problému a jeho nápravu.

Lekce Čtvrtá: Neposlušné plasty

Plasty jsou stále celosvětovým problémem. Podle OSN končí přibližně 85 % plastů použitých v obalech na skládce, a to včetně jednorázových obalů na potraviny a nápoje. Údaje ze studie charakterizace odpadů tento údaj potvrzují. V odpadních tocích budov po celém světě bylo nalezeno více plastů než skla nebo kovu. A i když byly řádně odkloněny do proudu recyklace skla/kovů/plastů, znečištěné plasty byly zodpovědné za největší znečištění. Při kontaminaci je recyklační proud nejčastěji odeslán na skládku nebo spálen.

POUČENÍ: Hlavní prioritou bude omezit používání plastů všude, kde je to možné. Zařízení by se měla snažit nakupovat zboží ve velkém, aby se snížilo množství obalů. Ke snížení plastového odpadu přispějí i takové kroky, jako je instalace chladiče vody a podpora používání opakovaně použitelných hrnků. Zvažte přechod na kompostovatelné servírovací nádobí v jídelnách, pokud tyto lze v daném zařízení správně zpracovat. Pokud jsou k dispozici jak jednorázové, tak trvanlivé servírovací nádobí, měla by zařízení více zviditelnit trvanlivou variantu nebo zcela vyřadit jednorázové plasty.

Po vyřešení problematiky používání plastů se musí FM ujistit, že zaměstnanci a nájemci budov chápou, jak správně likvidovat plastový odpad, protože mnozí z nich budou i nadále přinášet plastové balené výrobky z domova nebo z restaurací. To znamená pořádat pravidelná vzdělávací setkání o recyklaci a zajistit, aby vhodné a účinné značení a pokyny byly jasně vyvěšeny po celém objektu, zejména v prostorách kuchyněk.

Lekce pátá: Špinavé tajemství odpadků

Studie Great Forest Waste ukázala, že zatímco toky recyklace lepenky a organických látek v budovách na celém světě byly nejčistší a nejméně znečištěné, všechny ostatní toky byly postiženy vysokou mírou znečištění, zejména tekutinami, které se objevují trvale bez ohledu na region. Protože jsou kapaliny těžké, prodražují nakládání s odpady a zároveň způsobují stále větší spalování paliva při přepravě odpadů.

POUČENÍ: Snížení kontaminace musí být klíčovou součástí odpadového programu každého zařízení. Kontaminace maří veškeré úsilí vynaložené zaměstnanci a nájemci budov a činí odpadový program zařízení neefektivním. I když jsou materiály správně separovány a je s nimi správně nakládáno, recyklovatelné materiály znečištěné kapalinami a jinými látkami nemohou být zpracovány a pravděpodobně budou místo toho odeslány na skládku. Jak snížit kontaminaci?

Zde jsou tři hlavní kroky:

  • Vzdělávání. Sem patří poučení o správné recyklaci (vyprazdňování a vyplachování nádob na potraviny, ujištění se, zda je vše suché atd.) a o správném třídění (používání určených košů pro jednotlivé druhy recyklovatelných odpadů). Zaměstnanci zařízení a nájemci musí pochopit, jak správně recyklovat.
  • Školení úklidové čety: Jakmile pracovníci na noc odejdou, v mnoha komerčních budovách a zařízeních nastupují úklidové čety, aby odpad a recyklaci odvezly na centrální sběrná místa. Jejich práce může program nakládání s odpady v objektu úspěšně dokončit nebo zničit. Proto by měli být vyškoleni ve správném nakládání s odpady a recyklaci a v tom, jak zabránit kontaminaci. Musí jim být poskytnuta podpora, kterou potřebují k tomu, aby proces sběru fungoval. Jejich zpětná vazba může poskytnout zásadní informace o tom, co v programech odklonu odpadu nefunguje.
  • Označení a standardizované štítky: Součástí řešení je zajištění účinného umístění značení a používání standardizovaných štítků na recyklační nádoby. Snižují zmatek, a tím i kontaminaci. Kromě toho může být správné značení vyžadováno zákonem v závislosti na umístění vašeho zařízení.

Z původního článku „Lessons from the world’s trash, Global study reveals trends & solutions“, Magdalene Sim (FMJ IFMA March/April 2023), přeložil David Domalíp