Prostředí Facility Managementu prochází rapidní změnou. Nástup technologie Internetu věcí (IoT) a vyvíjející se nároky nájemců ženou změnu v sektoru nemovitostí kupředu, poptávka po přístupu ke správě v měřítku celého portfolia roste.

Technologický pokrok posledních dvou dekád podnítil posun k propojenějším ekosystémům infrastruktury. Předpokládá se, že počet zařízení napojených na Internet věcí do roku 2030 skokově naroste o 25 miliard. Čím více jsou tato IoT zařízení dostupná, tím více nových možností otevírají. Jedna z nejurgentnějších záležitostí, které pomáhají řešit, je redukce uhlíkových emisí.

Poptávka po optimalizaci energií spustila proliferaci chytrých budov: inteligentní prostředí řízené sítí sebe-regulačních systémů. Zvyšující se nároky nájemců tuto skutečnost jen podpořily. Nájemníci v důsledku pandemie COVID-19 hledají chytřejší, zdravější a udržitelnější prostory. V nadmíře nyní očekávají, že automatizované technologie jsou automatickou součástí budov, ve kterých pracují.

Více dat – více příležitostí

S pokračující vlnou digitální transformace pozorují majitelé budov více příležitostí, jak maximalizovat svá dlouhodobá aktiva a zlepšit marže. Každý element infrastruktury od osvětlení po bezpečnost je možné nyní optimalizovat pro maximální nákladovou efektivitu. Nicméně oddělená data mohou proces dosažení úrovně transparence potřebné k informovanému rozhodování značně ztížit. Mnoho budov stále běží na zastaralých datových systémech založených na papírových dokumentech, PDF souborech, a to i přes značné inovace napříč obory. I ty, které jsou napojené na IoT zařízení, končí díky používání proprietárních softwarů a několika různých programovacích jazyků s fragmentovanými a izolovanými daty. Pro majitele-provozovatele je pak těžké porovnávat a agregovat data za účelem sledování širších souvislostí.

Požadavky majitelů-provozovatelů na poskytování srozumitelných dat v reálném čase vyžadují makro přístup ke správě majetku. Z role, která byla kdysi viděna především jako praktická se stává něco mnohem více mnohostranného. Využití technologií virtuálního modelování jako technologie digitálních dvojčat (digitální model reálného zařízení v měřítku 1:1, pozn. překl.) k řízení rozhodovacích procesů se pro Facility Managery brzy stane denní rutinou.

Změna už je tu, a to je teprve začátek. Jestli se chtějí Facility Manageři efektivně přizpůsobit, tak musí jít kupředu společně s technologií, ne proti ní. Pokud podstoupí tři snadné změny myšlení, budou schopni sebevědomě a efektivně navigovat toto nové prostředí správy majetku.

ZMĚNA PRVNÍ: Od zaměření na jednu budovu k přehledu o celém portfoliu

VÝZVA

Počet portfolií s více budovami výrazně narůstá. Například data z webu Property Update ukazují, že více jak 19 % Australských investorů do nemovitostí vlastní více než jednu nemovitost; toto číslo od minulého roku vzrostlo o 2,7 %. Proto už nevidíme takové úsilí o vymáčknutí co nejlepší ziskové marže z individuálních budov. Provozovatelé a majitelé budov nyní více přemýšlí o řízení, porovnávání a kontrastování mnoha aktiv. Efektivní řízení tak vyžaduje přehled o celém portfoliu z ptačí perspektivy.

Poptávka po větším přehledu transformuje roli Facility Managerů. Dnes je předmětem jejich soustředění jediná svěřená budova. Nicméně Facility Management celého portfolia je role, kterou budou majitelé vyžadovat čím dál víc. Od Facility Managerů bude očekáváno nejen řízení jejich domovského objektu, ale i dalších srovnatelných budov v portfoliu majitele. Takové řízení si žádá rozsáhlou změnu myšlení, oddálení makro objektivu a vnímání své domovské budovy jako součásti něčeho většího.

ŘEŠENÍ

Pro dnešního moderního Facility Managera znamená znalost sílu.

Technologie nabídnou větší přehled o výkonnosti majetku a s ní větší zodpovědnost pro každého Facility Managera. Nicméně tím, že tyto nové technologie přijmou, mohou být vždy o krok napřed. Virtuální modelovací technologie digitálních dvojčat je vybaví daty v reálném čase z celého jim svěřeného portfolia budov. Od ziskových marží po úroveň obsazenosti jsou tato srovnatelná data snadno dostupná bez nutnosti komplexních analýz.

Pokud mají Facility Manageři přehled o srovnatelných budovách, pak pochopí, jak si jejich stavba stojí oproti ostatním. Mohou tak hrát klíčovou roli v udržování vysokých standardů v celém portfoliu: stanou se ještě více nenahraditelnými pro provozovatele budov.

ZMĚNA DRUHÁ: Od specifických systému k jednomu zdroji pravdy

VÝZVA

Facility Manageři vědí, jak zajistit, aby jejich budova šlapala jako hodinky. Rozumí jejím systémům skrz naskrz a kontrolují chod všech aspektů od instalací po kvalitu vzduchu. Často disponují intuitivním chápáním, jak spolu její pohyblivé části spolupracují. Avšak zajištění přehlednosti a transparence těchto provozů je úplně jiný příběh.

Mnoho z IoT zařízení je řízeno proprietárním softwarem kvůli zamezení přístupu třetích stran k datům a kvůli zachování servisních smluv. Nekompatibilní programové jazyky a rozdílné protokoly mezi různými lokacemi od sebe data ještě více izolují. Bez jediného zdroje pravdy může být náročné předávat data klíčovým zainteresovaným stranám, realitním makléřům, správcům majetku, inženýrům a bezpečnostním pracovníkům. Nízká důvěryhodnost a přesnost izolovaných dat může zablokovat proces řešení problémů a rozhodování.

ŘEŠENÍ

Nastavení jednoho unifikovaného zdroje dat zabrání několika provozním migrénám. Technologie jako například modelování digitálních dvojčat slučuje nesourodé systémy do živé, digitální reprezentace majetku. Pomocí virtuálního modelování nabízí náhled do veškerého dění v budově v reálném čase. Majitelé, dodavatelé i nájemci mají díky vzdálenému přístupu a cloudovým systémům možnost pozorovat data včetně kontextu ihned a odkudkoliv. Tlak na Facility Managery, aby byli prostředníky se tím pádem snižuje a dochází k menší chybovosti a nedorozumění.

Díky srozumitelnému reportingu mohou být Facility Manageři ve svých denních zodpovědnostech efektivnější. Data v reálném čase jim také umožňují diagnostikovat problémy a hledat řešení bez přesunu přímo na místo. Šetří tak čas i náklady: předpokládá se, že prediktivní postupy mohou ušetřit náklady na údržbu a provoz budovy až o 20 %.

ZMĚNA TŘETÍ: Od roztroušených dat k dobré datové správě

VÝZVA

Ukázněné nakládání s daty je prvním krokem k vybudování podnikového portfolia. Avšak větší propojenost přichází se svými vlastními odlišnými výzvami. Choulostivé informace jsou roztroušené mezi několik zařízení Internetu věcí, každé s jinou úrovní zabezpečení. Chybí jednotná klasifikace napříč balíčky proprietárních softwarů, datové protokoly jsou navíc mezi jednotlivými zeměmi značně rozdílné. Další komplikace přináší skutečnost, že mnoho softwarových řešení využívá pro integraci do systému vlastních nákladných a nezabezpečených softwarů třetích stran.

Během přechodu na škálovanou správu aktiv se role datové správy a bezpečnosti stává prioritním zájmem Facility Managerů. Správa komplexních dat se jako první stává jejich novou nevyhnutelnou rolí. Kyber-bezpečnost v této rovnici také figuruje. Ochrana provozních technologií před malwarem či hackerskými útoky si žádá komplexní a srozumitelnou strategii.

ŘEŠENÍ

Inteligentní systémy jsou klíčovou pomůckou Facility Managerů pro přizpůsobení se novým požadavkům, jež jsou na ně kladeny.

Běžná mylná představa o moderní správě dat je, že je nákladná, složitá, časově náročná na implementaci a není škálovatelná. To může být pravdou v případě izolovaných dat minulosti, nové inovace v technologiích tuto minulost však rychle mění.

Tyto technologie Facility Managerům pomohou navigovat klíčové trendy v řízení jim svěřeného majetku, a to díky jednotnému, téměř okamžitě dostupnému zdroji informací. Namísto produkování individuálních, příliš složitých řešení, které je každé jedinečné stejně jako sněhová vločka, nám tyto technologie nabízí základ digitalizace ve správném měřítku. Tím poskytují sílu proaktivního rozhodování se na základě tvrdých dat jak Facility Managerům, tak provozovatelům.

Technologie digitálních dvojčat nám pomocí vytváření společného datového prostředí s normalizovaným jazykem nabízí robustní řešení kyberbezpečnosti. Využitím základní digitalizace a ochrany provozních technologií před hrozbami, můžeme rozpoznat, identifikovat a eliminovat malware, ransomware a hrozby fyzického útoku.

Jak pomůže technologie digitálních dvojčat

Digitální dvojčata nejsou jen dalším neohrabaným nástrojem, který Facility Managerům přidělává práci mimo jejich běžné povinnosti. Ani neexistují jako jejich náhrada nebo způsob, jak je poučovat. Naopak, tyto technologie účinkují jako vysoce inteligentní spojenec v nevyhnutelném posunu ke škálované správě majetku. Zodpovědnost Facility Managerů se během tohoto procesu bude přesouvat spíše k preventivním akcím a rozhodování na vysoké úrovni, než na hašení opravdových i metaforických ohňů. Vyzbrojeni správnými nástroji a myšlením se adaptivním Facility Managerům povede tuto revoluci nejen přežít, ale prosperovat v ní.

Z článku The future of portfolio managmenet: 3 mindset shifts FMs must make, Kendall Paix, Camilla Newman (FMJ IFMA May/June 2022), přeložil David Domalíp