Stanovy

Valnou hromadou konanou dne 21. 4. 2016 byly schváleny nové Stanovy IFMA CZ v souladu s novelou OZ, níže úplné znění stanov:

IFMA CZ Facility management v ČR
Stanovy IFMA CZ, z. s.

OBSAH
I. Základní ustanovení
II. Účel, předmět činnosti, poslání a úkoly
III. Členství, práva a povinnosti členů
IV. Členské příspěvky
V. Orgány asociace
VI. Zastupování asociace
VII. Majetek a hospodaření
VIII. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

1. Název spolku

uNázvem spolku je IFMA CZ, z. s.

2. Sídlo

Sídlem spolku je Vinohradská 112, 130 00 Praha 3.

3. Postavení

1) IFMA CZ, z. s. ( dále jen „asociace“ ) je spolkem podle § 214 a násl., ve spojení s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a spolčuje fyzické i právnické osoby, které se spolčily v asociaci v zájmu podpory konceptu facility managementu na území České republiky.

2) Facility management, obecně definováno, je určitou metodou, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, jež v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd při vědomí toho, že v hlavních oblastech použití facility managementu, tedy v průmyslových podnicích, finančních institucích, administrativních centrech, obchodních centrech, nemocnicích, universitách i ve státních institucích, přineslo již značné úspory lidských zdrojů, finančních prostředků a zkvalitnění řídící práce.

3) Asociace se svoji činností a jejím zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association (dále jen ,,IFMA“) a začlení se do jejich struktur s důrazem na zájmy členů asociace v ČR.

II. Účel, předmět činnosti, poslání a úkoly

1) Účelem a hlavním předmětem činnosti asociace je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů podnikajících, či jinak působících, na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu a oborů souvisejících a organizace spolkové činnosti subjektů, které jsou na poli facility managementu aktivní. Asociace je základní platformou pro rozvoj svobodné spolupráce na nekomerčním a partnerském základu jak mezi jejími členy navzájem tak i členy a nečleny. Asociace je založena na principu rovnosti, dobrovolnosti a rovnocenného partnerství členů.

2) Za tím účelem a při respektování výše popsaných zásad bude asociace napomáhat tomu, aby byla přijímána potřebná opatření po stránce personální, finanční i organizační. Jedním z cílů činnosti asociace budiž také zajištění výměny know-how a zkušeností v oblasti facility managementu na poli mezinárodním, v rámci partnerských asociací IFMA v jiných zemích a s dalšími relevantními odbornými organizacemi národního a nadnárodního charakteru.

3) Jedná se zejména o vytvoření systému umožňujícího předávání zkušeností International Facility Management Association i zkušeností členů asociace, jejich aplikaci do běžné praxe, dále pak zajištění určitých forem vzdělávání členů asociace v dané oblasti včetně vytvoření potřebného fondu informaci, zejména pak odborné literatury, využitelného členy asociace i dalším subjektům projevujícím zájem o tuto oblast.

4) Asociace se podílí na mezinárodních aktivitách celosvětové asociace IFMA.

III. Členství, práva a povinnosti členů

1. Členství

1) Členství v asociaci je řádné a mimořádné.

2) Řádným členem asociace se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, občan České republiky, resp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, která je plně svéprávná a která projeví aktivní zájem o vstup podáním přihlášky a vyslovením souhlasu s účelem a posláním asociace. Tato osoba se dále musí zavázat dodržovat stanovy asociace a plnit veškeré podmínky uvedené ve vnitřním řádu a etickém kodexu asociace.

3) Řádným členem asociace se může stát každá právnická osoba, která projeví prostřednictvím svého statutárního nebo řádně pověřeného zástupce zájem o členství v asociaci podáním přihlášky, vysloví souhlas s účelem a posláním asociace, zaváže se dodržovat její stanovy a plnit veškeré podmínky uvedené ve vnitřním řádu a etickém kodexu asociace. Současně s podáním přihlášky musí právnická osoba doložit svou právní osobnost a oprávnění jejího zástupce příslušným dokladem. Právnická osoba má povinnost oznámit představenstvu asociace změnu svého statutárního či pověřeného zástupce.

4) O členství lze požádat podáním písemné nebo elektronické přihlášky u Představenstva asociace.

5) Podmínkou vzniku členství je doporučení alespoň jedním řádným členem asociace nebo IFMA. O přijetí za člena rozhoduje Představenstvo.

6) Mimořádné členství je

 • a) členství cizího státního příslušníka, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, s tím, že ten se může stát členem asociace na základě splnění zvláštních podmínek stanovených Představenstvem, včetně individuálního stanovení členských příspěvků. Na podmínky vzniku tohoto typu mimořádného členství se použije přiměřeně část III., čl. 1, odst. 1 a 2 těchto stanov;
 • b) čestné členství zvlášť vybraných osobností veřejného života;
 • c) bezplatné členství jednoho zástupce Facility Management katedry vysoké školy, která řádně zavedla výuku facility managementu do osnov.

7) O mimořádném členství rozhoduje na návrh Představenstva Valná hromada asociace.

8) Základní práva členů jsou zejména:

 • a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností veškeré činnosti asociace;
 • b) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají;
 • c) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů asociace;
 • d) účastnit se jednání orgánů asociace, v nichž je členem;
 • e) předkládat orgánům a představitelům asociace návrhy, stížnosti či požadavky dle svého uvážení;
 • f) volit a být volen do orgánů asociace;
 • g) hlasovat na jednání orgánů asociace, jichž je členem.

9) Základní povinnosti člena asociace jsou zejména:

 • a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních nebo organizačních směrnic a z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů asociace
 • b) jednat v souladu s etickým kodexem asociace
 • c) chránit a zvelebovat majetek asociace, který slouží k zabezpečení její činnosti a usilovat o dobré jméno asociace
 • d) řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech asociace
 • e) řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s členstvím
 • f) hájit a prosazovat zájmy asociace 
 • g) účastnit se jednání orgánů asociace, v nichž je členem, jedná-li se o úkolech, jimiž byl pověřen.

10) Členství zaniká

 • a) zrušením členství Představenstvem na základě písemné žádosti člena o zrušení členství 
 • b) vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku 
 • c) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývající z členství. Před vyloučením musí být člen Představenstvem písemně vyzván k nápravě své členské povinnosti, s určením lhůty patnácti dnů ke sjednání nápravy. O vyloučení člena rozhoduje Představenstvo. K přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena je příslušná Valná hromada.
 • d) úmrtím člena – fyzické osoby
 • e) zánikem člena – právnické osoby
 • f) zánikem asociace

IV. Členské příspěvky

1. Členské příspěvky

1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k asociaci a představují základ finančních příjmů asociace.

2) Výši členských příspěvků navrhuje pokladník asociace v rámci návrhu ročního rozpočtu asociace a schvaluje je Představenstvo.

3) Příspěvky se platí vždy na období 12 měsíců k datu přijetí do asociace. Nezaplacením příspěvků zaniká členství vyškrtnutím dle části III., čl. 1., odst. 10, písm. b) těchto stanov. Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany Představenstva s určením náhradní lhůty na zaplacení. Nejdéle však lze stanovit lhůtu v délce trvání dvou měsíců. Pokud tato lhůta projde marně, je Představenstvo oprávněno provést vyškrtnutí, o čemž bývalého člena písemně informuje a ten tím pozbývá všech svých práv.

4) Způsob platby určuje Představenstvo asociace.

2. Poplatky

V případě potřeby je Představenstvo oprávněno určit svým členům poplatky spojené s nepředpokládanými výdaji či výhradním užíváním majetku asociace některými členy.

V. Orgány asociace

1) Orgány asociace jsou:

 • a) Valná hromada
 • b) Představenstvo
 • c) Dozorčí rada

1. Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a schází se na svém řádném zasedání alespoň 1x ročně. Pokud je o její svolání písemně požádáno Představenstvo prezidentem asociace, či minimálně třemi členy Představenstva, Dozorčí radou, případně 1/3 řádných členů asociace, je Představenstvo povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu a to do 60 dnů od takovéhoto podnětu s tím, že na program takto svolané Valné hromady musí být zařazeny body, které byly uvedeny v žádosti o svolání Valné hromady, na jejímž základě byla Valná hromada svolána.

2) Každá Valná hromada, ať řádná či mimořádná, musí být svolána pozvánkami odeslanými nejpozději 14 dnů před termínem jejího konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

3) Každý řádný člen asociace je oprávněn účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní a požadovat vysvětlení týkající se činnosti asociace, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Každý řádný člen asociace má při hlasování na Valné hromadě jeden hlas.

4) Člen – fyzická osoba – je oprávněn účastnit se Valné hromady osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem člena – fyzické osoby.

5) Člen – právnická osoba – je oprávněn účastnit se jednání Valné hromady asociace prostřednictvím nominovaného zástupce společnosti – fyzické osoby, která je oprávněna účastnit se Valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zástupce vybaveného plnou mocí s úředně ověřeným podpisem člena – fyzické osoby.

6) O účasti členů na Valné hromadě se vede prezenční listina.

7) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů asociace, k přijetí usnesení nebo rozhodnutí Valné hromady je třeba 3/5 většina přítomných členů. Pokud řádně svolaná Valná hromada není usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném času zahájení, prezident asociace tuto Valnou hromadu rozpustí a Představenstvo svolá náhradní Valnou hromadu novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Valné hromady. Tato náhradní Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a k přijetí platného usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání Valné hromady může náhradní Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Pokud nedojde k přijetí návrhu rozpočtu na následující finanční rok a plánu činnosti, je Představenstvo povinno svolat do 30 dnů novou Valnou hromadu, pro kterou platí stejné podmínky jako pro náhradní Valnou hromadu.

8) Valná hromada rozhoduje o všech otázkách, které ji svěřují do její působnosti stanovy asociace a to zejména:

 • přijímá dlouhodobě působící rozhodnutí o základních zájmech a potřebách asociace a to zejména:
  a) rozhodnutí o změně názvu asociace
  b) stanovení hlavních směrů a koncepcí činnosti
  c) schvalování, zrušení nebo změny stanov
  d) schvalování, zrušení nebo změny vnitřních směrnic
 • volí a odvolává prezidenta a členy Představenstva asociace
 • volí a odvolává členy Dozorčí rady asociace
 • projednává a schvaluje
  a) výroční zprávy o stavu asociace, včetně zprávy o stavu hospodaření a stavu členské základny,
  b) rozpočet na následující finanční rok.
  c) plán činnosti na následující kalendářní rok
  d) mimořádné členství
 • rozhoduje o
  a) zrušení asociace či o její přeměně
  b) členství asociace v mezinárodních organizacích, strukturách a jiných subjektech

9) Valná hromada rozhoduje i o dalších otázkách, jež si k projednání sama vyhradí.

10) Z jednání Valné hromady provede tajemník asociace zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

11) Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány asociace a její jednotlivé členy.

2. Představenstvo

1) Představenstvo je statutárním orgánem asociace, jenž řídí činnost asociace, zastupuje asociaci navenek ve všech věcech a zabezpečuje veškeré vedení asociace. Člen Představenstva nesmí být současně členem Dozorčí rady. Představenstvo dále koordinuje a zajišťuje činnost mezi zasedáními
Valné hromady a při své práci se řídí stanovami asociace a platně přijatými usneseními Valné hromady a vnitřními směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného rozpočtu.

2) Představenstvo má nejméně 5 členů, avšak vždy lichý počet členů. Je voleno na dobu 2 let ze členů asociace Valnou hromadou s tím, že Valná hromada volí každého člena Představenstva do příslušné funkce samostatně. Představenstvo asociace je tvořeno prezidentem asociace, viceprezidentem asociace, tajemníkem, pokladníkem, past-prezidentem a případně dalšími členy Představenstva. Opětovné zvolení do Představenstva po uplynutí dvouletého funkčního období je možné.

3) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech asociace, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Dozorčí rady.

4) V čele Představenstva stojí prezident, který svolává Představenstvo minimálně 1× za měsíc, není-li třeba častěji.

5) Představenstvo plní zejména tyto úkoly:

 • a) v období mezi Valnými hromadami řídí činnost asociace
 • b) připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro Valnou hromadu
 • c) zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti
 • d) navrhuje změny stanov, vnitřních řádů a směrnic
 • e) prostřednictvím tajemníka zajišťuje řádné vedení seznamu členů asociace
 • f) zajišťuje vzájemnou spolupráci s odbornými organizacemi
 • g) zajišťuje vzájemnou spolupráci s mezinárodní organizací IFMA

6) Představenstvo provádí výkon kárné pravomoci vůči členům, kteří porušili stanovy asociace s tím, že kárná rozhodnutí Představenstva jsou zveřejněna na nejbližší Valné hromadě.

7) Členové Představenstva, jejichž počet nepoklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy Představenstva do nejbližšího zasedání Valné hromady, jejímž pořadem jednání bude doplnění počtu členů Představenstva na stanovami požadovaný počet.

8) Z jednání každého Představenstva pořizuje tajemník zápis. Pro obsahové náležitosti zápisu z jednání Představenstva se použije část. V., čl. 1., odst. 10) těchto stanov přiměřeně.

9) Představenstvo je kolektivním orgánem, rozhodujícím hlasováním a to prostou většinou přítomných členů. Každý člen Představenstva má jeden hlas. Představenstvo je usnášeníschopné v případě účasti nejméně 4 členů Představenstva. V případě rovnosti hlasů při hlasování je rozhodující hlas prezidenta.

10) Prezident
Prezident je osobou reprezentující asociaci navenek jménem Představenstva a nejvyšším funkcionářem asociace. Je volen Valnou hromadou na dobu 2 let. Opětovná volba do funkce prezidenta je možná,
avšak pouze na dvě po sobě jdoucí funkční období. Má stejné povinnosti jako každý jiný člen.

11) Viceprezident
Viceprezident zastupuje prezidenta v jeho nepřítomnosti. Viceprezident je volen Valnou hromadou na dobu 2 let. Opětovná volba do funkce viceprezidenta je možná, avšak pouze na dvě po sobě jdoucí funkční období.

12) Tajemník
Tajemník je volen Valnou hromadou na dobu 2 let. Opětovná volba do funkce tajemníka je možná, avšak pouze na dvě po sobě jdoucí funkční období. Tajemník zajišťuje provoz asociace, např. archivaci všech materiálů, vede seznam členů, vede administrativní dokumentaci činnosti Představenstva, Dozorčí rady a Valné hromady.

13) Pokladník
Pokladník je volen Valnou hromadou na dobu 2 let. Opětovná volba do funkce pokladníka je možná, avšak pouze na dvě po sobě jdoucí funkční období. Zabezpečuje finanční hospodaření asociace a vede přehled o majetku asociace. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí prezidenta a viceprezidenta.

14) Past-prezident
Odstupující prezident je po dobu působení následného prezidenta automaticky členem Představenstva. Jeho úkolem je předání agendy a pomoc při předávání vnitrostátních i mezinárodních kontaktů a aktivit. Funkci past-prezidenta je možné kumulovat se všemi ostatními funkcemi členů Představenstva kromě funkce prezidenta asociace.

3. Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolní komisí asociace ve smyslu ustanovení § 262 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které přísluší právo dohlížet na činnost Představenstva. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Představenstvu.

2) Dozorčí rada je 3 členná a je tvořena předsedou a 2 členy. Je volena z členů asociace Valnou hromadou na dobu 2 let. Opětovná volba členů Dozorčí rady je možná. Každý člen Dozorčí rady má stejná práva a povinnosti jako každý jiný člen asociace. Předseda dozorčí rady je volen ze členů Dozorčí rady Valnou hromadou.

3) Dozorčí rada zejména

 • a) přezkoumává účetní závěrku
 • b) vydává stanovisko k návrhu rozpočtu na další finanční rok
 • c) navrhuje Představenstvu nebo Valné hromadě opatření, která považuje za vhodná
 • d) vyžaduje informace od Představenstva, případně členů asociace
 • e) dohlíží, zda jsou záležitosti asociace řádně vedeny a zda asociace vykonává svou činnost v souladu
 • se stanovami a právními předpisy.

4) Členové Dozorčí rady, jejichž počet nepoklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy Dozorčí rady do nejbližšího zasedání Valné hromady, jejímž pořadem jednání bude doplnění počtu členů dozorčí rady na stanovami požadovaný počet.

5) V čele Dozorčí rady stojí její předseda, který svolává Dozorčí radu minimálně 1x za měsíc, není-li třeba častěji.

6) Dozorčí rada je kolektivním orgánem, rozhodujícím hlasováním a to prostou většinou přítomných členů. Každý člen Dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny jejích členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Dozorčí rady.

7) Z jednání každého zasedání dozorčí rady pořizuje předseda, případně jím pověřený člen Dozorčí rady, zápis. Pro obsahové náležitosti zápisu z jednání Dozorčí rady se použije část. V., čl. 1., odst. 10) těchto stanov přiměřeně.

VI. Zastupování asociace

1) Asociaci zastupuje navenek Představenstvo a to ve všech věcech. Jménem Představenstva jedná prezident a v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdněnosti viceprezident.

2) Právní jednání, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za asociaci prezident (v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdněnosti viceprezident) tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu asociace připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

VII. Majetek a hospodaření

1) Majetek asociace tvoří hmotný majetek a nehmotný majetek a jiná majetková práva.

Zdrojem majetku asociace jsou:

 • a) členské příspěvky a poplatky členů;
 • b) příjmy z vlastní činnosti asociace;
 • c) příspěvky jiných organizací;
 • d) příspěvky mezinárodní organizace IFMA;
 • e) dary;
 • f) jiné příjmy.

2) S majetkem asociace nakládá asociace svými orgány v souladu se schváleným rozpočtem a plánem činnosti na příslušný finanční rok.

3) Za účelem ochrany svého majetku, vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá Představenstvo příslušné pojistné smlouvy.

4) K zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je asociace oprávněna zřídit jedno pokladní stálé místo (pokladna asociace) a jeden běžný účet u peněžního ústavu v České republice. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžného účtu jsou pro asociaci závazné obecně závazné právní předpisy.

5) V případě zániku asociace bude provedena likvidace majetku asociace podle obecně platných předpisů. Případný likvidační zůstatek bude rozdělen mezi jednotlivé členy asociace.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 21. 4. 2016. Tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti stanovy asociace ze dne 20. 3. 2008.

V Praze dne 21. 4. 2016.