Slovník pojmů

Pojmy pro Facility management

 • ASP (Application Service Providing) – poskytování služeb softwarových aplikací – forma outsourcingu IT; zákazník nekupuje aplikaci, ale pouze platí licence za její používání. Aplikace jako taková je provozována na infrastruktuře poskytovatele a zákazník k ní přistupuje přes internet, zpravidla přes webové rozhraní. Poskytovatel kompletně zodpovídá za správu aplikace (provoz, zálohování dat, údržbu) a za rozvoj aplikace (její povýšení na nové verze).

 

 • Asset management – je profesionální správa různých aktiv jako například cenných papírů (akcie, dluhopisy), nemovitostí s cílem přinést vlastníkům aktiv (investorům) specifické užitky. Investoři mohou být instituce (pojišťovny, penzijní fondy, firmy atd) nebo soukromí investoři (oba typy mohou investovat buď přímo, nebo zprostředkovaně přes instituce kolektivního investování např investiční fondy, burzovně obchodovatelné fondy.

 

 • Area management (řízení ploch) – správa určení, zatřídění jednotlivých ploch nemovitostí pro podporu jejich efektivního využití. Nedílnou součástí je přesná adresace všech nákladových položek vztažených vždy na konkrétní plochy a to jak v prostoru tak ve vzájemných souvislostech. Obvykle bývá přímo propojena se správou technologických celků souvisejících s plochami.

 

 • BCP (business continuity planing) – proces plánování kontinuity činností, který diskutuje dílčí rizika ohrožující plynulost fungování organizace definuje kromě kategorizace jednotlivých rizik a způsobů omezování jejich vzniku nebo vlivu také komplexní strategii řešení krizových situací. Plán je určen k předcházení krizí, resp. úspornému řešení potíží a rychlému návratu společnosti do normálního chodu. Nezbytnou součástí plánování je identifikace krizových událostí, které mohou ohrozit chod organizace, analýza pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu na fungování společnosti. Nejdůležitější etapou je vytvoření strategie obnovy chodu společnosti a pravidelné revize plánu včetně praktických nácviků řešení dílčích krizových situací.

 

 • Benchmarking – provádí se za účelem zjištění pozice vlastní společnosti na trhu (mezi srovnatelnými společnostmi ohledně předmětu podnikání, velikosti, trhu a podobně) a jeho výsledky slouží primárně pro zlepšování na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Jedná se o soustavné a systematické srovnávání firemních produktů, služeb či pracovních procesů.

Interní – probíhá uvnitř firmy

 • Konkurenční – srovnání s konkurenční firmou
 • Funkcionální – komparace s nejlepšími firmami na trhu

 

 • BIM (Building Information Modeling) – je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu od fáze projektu po fázi likvidace objektu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami.

 

 • BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 • Building line technology – liniové technologické vybavení staveb (sanita, elektro, plyn, vzduchotechnika).

 

 • Building technology – technologické vybavení staveb (zařízení včetně vedení nutných pro jejich provozování).

 

 • Cable management (správa kabeláže) – proces řízení a správy elektrických vedení v budově využívající jako podklad přehled všech elektrických vodičů (elektro, počítačové sítě, telefonní rozvody, atd.), jejich řídících uzlů a koncovek.

 

 • CAD (computer aided design) – počítačem podporované projektování nebo návrh. Rozumí se využívání počítačových programů pro podporu projektantské práce.

 

 • CAFM (computer-aided facility management) – programový informační systém pro správu podpůrných činností, zpravidla podporovaný grafickým znázorněním správy prostor a zařízení (CAD/GIS). Systémy CAFM slouží k zefektivnění podpůrných procesů a vytvoření informačních zdrojů pro rychlé rozhodování vrcholového managementu společnosti.

 

 • CFM (Certified Facility Manager) Certifikovaný Facility manager) – titul je udělován asociací IFMA. Držitel titulu musí prostřednictvím zkoušky prokázat své znalosti v oboru, okamžitý úsudek při řešení modelových situací a v neposlední řadě praktické zkušenosti získané praxí.

 

 • Cleaning management (řízení úklidových služeb) – řízení procesu úklidu prostřednictvím úklidových služeb s využitím informací o zatříděných plochách podle typu úklidu, jeho náročnosti (časové i nákladové), četnosti a časové dostupnosti. Řízení a koordinace v čase a prostoru.

 

 • Cleaning service (úklidová služba) – činnosti zajišťující čistotu prostor. Jedná se o úklid např. kancelářských prostor, vybavení místností, mytí oken, garáží a parkovacích ploch atd.

 

 • Cloud computing – poskytování aplikačních softwarových služeb či přímo aplikací / programů uložených na serverech na internetu tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat např. pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv.

 

 • Copy service (kopírovací služby) – přehled všech kopírovacích přístrojů, jejich kapacit a možností a jejich obsluh. Součástí je i distribuce objednávek, dodávek a fakturací.

 

 • Core business (hlavní předmět podnikání) – soustředění výrobního programu na relativně úzkou, avšak hlavní oblast, ve které podnik může dosáhnout konkurenčních výhod. Jde o hlavní předmět podnikání.

 

 • Cost accounting (účtování nákladů) – přesná evidence nákladovosti všech činností, odpisů, nájmů, poplatků, atd. přesně zadefinovaná na nejnižší účetní nákladovou jednotku (např. m2 místnosti, osobu, středisko, …). Klíčovým cílem této činnosti je optimalizace nákladů.

 

 • C/S architektura (client/server) – síťová architektura, která odděluje klienta (např. aplikaci v grafickém uživatelském rozhraní) a server. Instance klientů pak komunikují se serverem, který obvykle běží na vzdáleném počítači. Např. prohlížení web. stránek, kde webový prohlížeč je klient, který při požadavku uživatele na novou stránku kontaktuje vzdálený server a vyžádá si tuto stránku, server tedy poskytuje služby, které si klient vyžádá.

 

 • Customer data (údaje o zákazníkovi) – soubor informací, které jsou shromážděny během pracovní analýzy všech činností, které zákazník provozuje.

 

 • Customer Needs (požadavky zákazníka) – základní stavební kámen činnosti facility managera („zákazníkem může být myšlena i vlastní firma“).

 

 • Demobilizace – etapa, během které jsou v souladu s FM-smlouvou FM-služby převedeny zpět ke klientovi, nebo novému dodavateli FM-služeb.

 

 • Due diligence (obvyklá opatrnost) – aktivita probíhající ve fázi přípravy smlouvy o Facility managementu. Spočívá zejména v sestavení, smysluplném vyhodnocení a ověření informací o organizaci na příslušné úrovni FM-smlouvy, potřebné pro vyhodnocení správnosti a komplexnosti v patřičném stádiu vypracování dohody

 

 • EDM (Electronic document management) – počítačový systém, který zajišťuje jednotný systém tvorby, přenosů, archivace a sledování dokumentů. Minimalizuje četnost kopií dokumentů, snižuje nákladovost a výrazně zkracuje dostupnost. Někdy též jako DMS (Document management System)

 

 • EFMC – evropská konference facility managementu

 

 • Energetický management – Energetický management (EM) je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. V širším pohledu je EM součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií.

 

 • Event management – marketingová komunikace s veřejností, organizace a pořádání výletních, zájmových, relaxačních i odborných akcí pro potencionální zákazníky.

 

 • Exluzivita – poskytovatel služeb má výhradní postavení na dodávku služeb

 

 • Facility management – metoda, jak nejlépe sladit pracovníky, pracovní prostředí a procesy uvnitř organizace. Její aplikací mohou firmy dosáhnout úspor ploch a nákladů ve výši desítek procent.

 

 • Facility manager – zabezpečuje optimální a efektivní řízení všech úkonů tak, aby veškerá zařízení a technologie byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Současně však musí řídit i další služby, které se k budově a jejímu provozu vážou.

 

 • Facility Services (podpůrné procesy) – procesy v organizacích, které podporují hlavní činnost. Patří sem oblast ekonomických agend, komunikace, informační technologie a oblast správy a využití movitého i nemovitého majetku včetně všech souvisejících služeb.

 

 • Fleet management – (práva vozového parku nebo systémy pro správu vozového parku) je nejednoznačný název označující řízení a správu dopravních strojů od služebních aut přes kamiony, tankery po charterové spoje. Využívá širokou paletu řešení v oblasti informačních technologií pro různé použití v automobilovém průmyslu i mimo něj.

 

 • FM Competence (kompetence FM) – pracovní činnosti facility managerů jsou členěny do 8 oblastí kompetencí. Jednotlivé kompetence popisují činnosti, které jsou předmětem zájmu facility managerů.

 

 • FM-dodavatel – organizace, která je smluvně zavázána zajistit FM-služby a je zodpovědná za vykonání předmětu dodávky

 

 • FM-kontrakt – právě závazná smlouva mezi různými právnickými subjekty řešící poskytování FM služeb.

 

 • FM-služby – podpůrné zajišťování základních činností společnosti dodávané interním nebo externím poskytovatelem.

 

 • FM-smlouva (facility management agreement) – psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo externím dodavatelem služeb stanovující termíny a podmínky poskytování FM-služeb.

 

 • Funkční přístup – přístup FM, který je zaměřen na integraci individuálních služeb tak, aby byly dosaženy vyžadované parametry výstupní funkce.

 

 • GIS (geografický informační systém) – systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k zemskému povrchu. GIS umožňuje vytvářet „modely“ částí zemského povrchu pomocí SW a HW prostředků. Praktické využití: evidence katastru nemovitostí, plánování výstavby silnic,…

 

 • Helpdesk – je pracoviště nebo služba, poskytující pomoc z různých oblastí různým subjektům. Nejčastěji je možné se s tímto pojmem setkat v oblasti IS/ICT včetně HelpDesk pracovišť na podporu FM procesů, dohledových pracovišť, dispečinků budov apod.

 

 • ICT (Informační a komunikační technologie) – hardwarové a softwarové prostředky sloužící k zajištění informačních procesů.

 

 • IFM (Integrated Facility Management) – integrovaný facility management je spojení různých podpůrných činností do jednoho celku.

 

 • IFMA (International Facility Management Association) – Mezinárodní nezisková organizace International Facility Management Association sdružující více než 18 000 odborníků na celém světě. V USA vznikla v roce 1980, do Evropy se dostává v devadesátých letech. Česká pobočka vznikla v roce 2000.

 

 • Insourcing (vlastní zdroje – pracovníci organizace) – realizace činností pomocí vlastních pracovníků.

 

 • Integrated planning (integrované plánování) – plánování procesů s komplexním zohledněním všech oborů, které se dotýkají předmětu plánu po celou dobu jeho „životnosti“. Cílem je optimalizace celého procesu z hlediska provozního, finančního, etického a ekologického. Proces je plánován od ideje, až po konec životnosti předmětu plánování.

 

 • Integrované FM-služby – soubor FM-služeb, které jsou navzájem provázány

 

 • ITIL – mezinárodně uznávaná knihovna standardů pro řízení IT služeb. Tato knihovna standardů je nejúspěšnějším a nejpoužívanějším přístupem pro řízení IT služeb (ITSM) a představuje tzv. „best practices“ (nejlepší zkušenosti z praxe) v daném

 

 • Key administration (správa klíčů) – evidence, přidělení a zajištění bezpečnosti všech „klíčů“ v objektu (klíčem může být i magnetická, děrová karta nebo jiný systém včetně centrálního elektronického systému.

 

 • KKS (kódování technologií a technologických celků) – standardní identifikace zařízení v zemích EU, jednotné označení pro všechny typy energetických celků a doplňkových provozů. Jednotné a společné použití pro strojní a stavební techniku, elektrotechniku a řídící systémy  současně s označením podle vykonávané funkce technologie, polohopisu ovládacíchkomponentů  (skříně elektro a řízení) a umístění – instalace zařízení na stavbách a objektech. 

 

 • Knowledge management (řízení znalostí) – řízený informační proces, kde získáním určitých znalostí, jejich aplikací a následnou zkušeností z této aplikace se organizace „samovzdělává“ a přirozenou cestou (avšak řízenou) se rozvíjí. Pro podporu řízení znalostí je nezřídka používán informační systém.

 

 • KPI (Key performance indicators) – klíčové výkonnostní ukazatele sestavené na základě SLA, které umožňují promítnutí úrovně kvality poskytované služby do způsobu hodnocení. Každý ukazatel má v dohodě určitou váhu a nedodržení úrovně kvality má za následek sankci – např. ve formě slevy z fakturace ve výši určitého procenta z měsíčního obratu služby.

 

 • Kompetence FM – pracovní činnosti facility managerů jsou členěny do 8 oblastí kompetencí. Jednotlivé kompetence popisují činnosti, které jsou předmětem zájmu facility managerů.

 

 • Koncový uživatel FM služeb (end user) – osoba, která přijímá FM-služby.

 

 • Logistika – požadavky klienta na logistiku jsou uspokojovány službami, které poskytují transport a skladování zboží a informací a zlepšují související procesy

 

 • Maintenance (údržba) – řízený proces zajištění optimálního stavu budov a jejich vybavení.

 

 • Majetek (facility) – hmotný majetek organizace.

 

 • Management budov (building management) – odborné řízení všech činností souvisejících s provozem budov mající za cíl optimální a ekonomicky efektivní využití nemovitosti.

 

 • Meeting room management (řízení zasedacích místností) – procesní správa využití zasedacích místností (jejich obsazenosti, vybavení a obsluhy) – zahrnuje i služby spojené s využíváním těchto místností.

 

 • Mobiliář – veškeré mobilní vybavení, zařízení objektu, areálu, regionu…

 

 • Mobilizace – fáze na ustanovení a implementaci všech zdrojů, systémů, dat a procedur vedoucí k převzetí plné zodpovědnosti za dodávku FM-služeb tak, jak je to specifikované ve FM-smlouvě.

 

 • Nabídka FM služeb – nabídka k obstarávání široké škály služeb stanovených ve FM-smlouvě. Dodávka je řízena a uskutečňována prostřednictvím interních nebo externích poskytovatelů služeb.

 

 • Nahraditelnost – v oblasti Facility Managementu skutečnost, že se klient rozhodne ukončit FM-smlouvu se stávajícím dodavatelem a uzavře novou FM-smlouvu s novým dodavatelem.

 

 • Office space (kancelářská plocha)

 

Hrubá plocha = celková půdorysná plocha včetně plochy stavebních konstrukcí.

Čistá plocha = provozně využitelná plocha.

Kancelářská plocha = užitná plocha využívaná pro kancelářský provoz.

 

 • Optimising of processes (optimalizace procesů) – stanovení nejefektivnějšího způsobu provedení procesů (neznamená vždy nejlevnější).

 

 • Open book (otevřená kniha) – přehledná výměna relevantních informací mezi klientem a poskytovatelem FM-služeb.

 

 • Outsourcing services (externí služby) – služby, které jsou zajišťovány objednanou, většinou specializovanou organizací nebo pracovníky.

 

 • Pasport – architektura stavby včetně jejího zařízení, doklady o vybavenosti, informace o technických parametrech, stavu, způsobu použití atd.

 

 • Pasportizace – zpracování technické dokumentace majetku do jednotné soustavy, inventarizace jeho skutečného stavu

 

 • Poskytovatel FM-služeb – organizace, která poskytuje klientovi komplexní soubor FM-služeb v rámci termínů a podmínek FM-smlouvy.

 

 • Project Manager (projektový manažer) – podílí se na řízení projektů v organizaci. Je nositelem know how v oblasti projektového řízení v organizaci.

 

 • Property management – komplexní správa budov a nemovitostí v oblasti pronájmů, tj. řízení nájemních vztahů, realizace smluvních vztahů, rozpady nákladů a řízení zúčtovacích procesů.

 

 • Provozní úroveň – chceme koncovým uživatelům každodenně vytvořit požadované prostředí prostřednictvím dodávky služeb v souladu se smlouvou, monitorování poskytovatelů služeb a komunikace s poskytovateli služeb na provozní úrovni.

 

 • RFID (Radio Frequency Identification – radiofrekvenční identifikace) – je způsob, jak identifikovat výrobky podrobněji, než čárovým kódem. Pro identifikaci se používá další generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost.

 

 • RM (risk management – řízení rizik) – činnost spočívající v predikci rizik s pomocí analýzy nebezpečnosti jednotlivých procesů, stanovení pořadí nebezpečnosti, definice a popis jejich omezení resp. nápravy s cílem minimálních ztrát.

 

 • SCADA – je zkratka pro „supervisory control and data acquisition“, tedy „dispečerské řízení a sběr dat“. Obvykle se tento pojem používá pro průmyslové řídicí systémy, které z centrálního pracoviště monitorují průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání.

 

 • SL (Servis Level) – přesná očekávání (stanovení rozsahu služby, času a osoby, která službu vykonává), které definuje odběratel služby. V jejich rámci se kvantifikují rizika plynoucí z neposkytnutí služby ve sjednaném rozsahu.

 

 • SLA (Servis level agreement smlouva o úrovni služby) – označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem. Každé prodání (poskytnutí) produktu nebo služby (software, FM služby, výrobku…) je předcházeno definicí toho produktu / služby. Tato definice uživateli i výrobci/poskytovateli služby vymezuje jasná pravidla, v jaké kvalitě a kvantitě je služba/ produkt poskytován/a, jak se o produkt/službu dále starat, jak jej používat a jeho cenu.

 

 • Strategická úroveň – chceme dosáhnout dlouhodobých cílů organizace prostřednictvím vytvoření politiky, vypracování příruček pro prostor, majetek, procesy a služby, aktivního vstupu a odezvy atd.

 

 • Systém plateb založený na výkonu – metoda plateb založená na dohodnutých výstupních kritériích, s odměnou vázanou na plnění těchto kritérií.

 

 • Taktická úroveň – chce ve střednědobém horizontu zavést strategické cíle organizace prostřednictvím implementace, monitorování strategických směrnic, přípravy obchodních a rozpočtových plánů atd.

 

 • Technická infrastruktura (technická zařízení budov TZB) – požadavky klienta na technické vybavení budovy jsou uspokojovány službami, které zajišťují příjemné klima, světlo/stín, elektrický proud, vodu a plyn.

 

 • Vratnost – skutečnost, že se klient rozhodne ukončit FM-smlouvu s existujícím dodavatelem a zajistit FM-služby interním dodavatelem.

 

 • Workflow – je modelované schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.

 

 • Základní činnosti – činnosti, které představují charakteristické a nepostradatelné způsobilosti organizace v jejím hodnotovém řetězci (také Core business)

 

 • Zdraví, ochrana a bezpečnost – požadavky klienta na bezpečné prostředí jsou uspokojovány službami, které chrání před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky a ochraňují zdraví a pohodu lidí.

 

Pojmy a názvosloví

Někdy nám ne vše rozumíte? Někdy nevíte, o čem mluvíme? Nás to opravdu mrzí a tak se touto cestou snažíme porozumět si s vámi a níže uvádíme některé naše používané pojmy a různá názvosloví a jsme přesvědčeni, že pokud se s nimi seznámíte, budeme si vzájemně více a lépe rozumět ;o)

ICT – Informační a komunikační technologie – zkrátka vše kolem výpočetní a komunikační techniky. Dále uvedené Informační systémy (IS) jsou pouze jednou ze součástí ICT…

IS – Informační systémy – obecný výraz pro rozsáhlejší počítačové programy, postavené především na sdílení dat a centrální databázi, kterou IS používají pro své záznamy údajů a dat

CAFM – z anglické zkratky Computerized Aided Facility Management. Zjednodušeně řečeno SW podpora FM služeb a facility managementu.  Jde o obecné pojmenování typu IS tak, jako třeba budete znát ERP nebo DMS nebo CRM a další. Občas je možné se setkat také se zkratkou CIFM – Comuterized Aided Facility Management. Protože integrovat lze FM služby a nikoliv vlastní management (řízení), tuto zkratku nepoužíváme a u nás se  sní nesetkáte.

AFM – konkrétní SW program typu CAFM od společnosti Alstanet s.r.o. Jde o klíčový informační systém, který používáme pro SW podporu FM služeb v naší společnosti.

Interní portál AFM – webová nadstavba ve zjednodušené verzi pro zaměstnance ATALIAN CZ. Jde o pracovní prostředí zaměstnanců pro práci se systémem AFM

Externí portál AFM– webová nadstavba ve zjednodušené verzi pro pracovníky klientů. Jde o pracovní prostředí pro naše klienty nebo dodavatele pro práci se systémem AFM. V AFM pro tyto osoby užíváme pojmu „Kontaktní osoba

Implementace / Implementační projekt – systém AFM je nejen modulární, tj. obsahuje jednotlivé moduly (části) pro různé typy dat a FM služeb, ale také snadno nastavitelný a upravitelný pro různá specifika uživatelů a různé funkce. Nastavením a konfigurací systému dle zakázky ATALIAN a klienta nebo dle požadavků našich pracovníků říkáme implementace. Zahrnuje však také analýzu požadavků (jejich posouzení), navržení řešení a jeho popis, vlastní konfiguraci a import dat nebo přímé naplnění daty, otestování, zaškolení uživatelů a tvorbu další dokumentace, zejména uživatelských příruček.

PŘIP – Popis řešení implementačního projektu – jde o klíčový dokument, popisující všechny důležité informace o nastavení a konfiguraci AFM. Vedle údajů o objektech (budovách a technologiích) a uživatelích (obě zpravidla v příloze PŘIP) obsahuje zejména popis procesů FM služby a návrh jednoho či více workflow s příslušnými právy, notifikacemi apod. a další data o nastavení portálů atd., atd. Tento dokument je klíčovou částí implementace a při dalším dovývoji a úpravách je dále verzován a proto je důležité sledovat vždy poslední verzi dokumentu.

REVIZE v AFM – zahrnují všechny prohlídky, kontroly, odborné technické kontroly, revize a další dle legislativy a příslušných zákonů, jejichž závěrem je Revizní zpráva.

Periodická / Plánovaná údržba v AFM – zahrnuje všechny ostatní kontroly a servisní prohlídky apod., které nejsou prováděny dle platné legislativy, ale na základě doporučení výrobce nebo z rozhodnutí majitele objektů. Také všechny preventivní údržbové zásahy a další úkony pro zajištění chodu nemovitosti či technického zařízení apod. Vždy jsou prováděny (resp. plánovány) dle pravidelného časového intervalu (X krát za den – týden – měsíc – rok) nebo dle naměřené hodnoty (počet provozních hodin, najetých km apod.).

Operativní činnosti – také nazývány AdHoc požadavky, jsou všechny činnosti a úkony, prováděné nahodile dle potřeby bez pevného intervalu. Tyto požadavky jsou zpravidla evidovány do tzv. HelpDesk systému, což je pouze jenom jiné označení systému AFM, který tento obecný pojem také používá

Požadavek AFM – nebo také Incident, Incident report (IR), Incident request (IR), Ticket, Zakázka atd. atd. Vždy jde o označení požadované činnosti, úkonu či několika sloučených činností či úkonů pod jeden význam, kterým je potřeba zadavatele provést nějakou činnost s cílem opravit, zařídit či jinak zajistit ze strany „správce“ tento úkon. Požadavky vznikají jak z periodických plánů automatickým generováním systémem nebo nahodile dle potřeby zadáním do systému (jako tzv. HelpDesk).

 

WF – Workflow v AFM – popis procesu, jakým je vyřizován dílčí Požadavek s jeho popisem, uvedením osob (rolí), které požadavek vyřizují a dílčími názvy stavů, které udávají úsek, v jakém se vyřízení Požadavku právě vyskytuje. Úseky mezi stavy nazýváme v AFM Přechody stavů WF, tedy záznamy o tom, kdy, kdo a za jakých podmínek přepne Požadavek z jednoho stavu do jiného. WF znázorňujeme diagramem a popisujeme slovním vyjádřením v Popisu řešení IP.

EN – e-mailová notifikace – je klasickým upozorněním konkrétní osoby nebo skupiny osob o přidělení Požadavku k řešení, informací o aktuálním stavu řešení, upozorněním na schválení nebo akceptaci, předáním dokumentace v příloze e-mailu – nejčastěji fotografie, ale i Pracovní listy, Předávací protokoly, faktury apod. Nemusíte být zrovna uživatelem, ale e-mailová notifikace Vás nemine, máte-li přiděleno vozidlo a nastane čas Technické kontroly. Pak dostanete emailovou notifikaci s termínem, do kdy byste měli navštívit STK a před tím si vyžádat na Správě vozového parku ATALIAN velký TP od vozidla. Nejčastěji však dostávají EN právě uživatelé AFM, kdy je možno využít linku v textu zprávy a rovnou se prokliknout na příslušný Požadavek k řešení…

UP – Uživatelská příručka – těch máme několik a průběžně vytváříme UP vždy, jde-li o nějaký nový projekt nebo uživatelům nestačí pouze zaškolení. Zejména pracovníci našich klientů od nás dostávají Universální UP k ovládání Portálu AFM a dále pak specifické UP k jednoltivým implementačním projektům – zakázkám ATALIAN. Pokud vám osobně nějaká příručka nebo specifický návod chybí, neváhejte nás kontaktovat.

GIS – Grafická prezentace geografických dat, tj. vnějšího prostředí budov, parcel a pozemků… systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k zemskému povrchu. GIS umožňuje vytvářet „modely“ částí zemského povrchu pomocí SW a HW prostředků. Aktuálně v rámci našeho CAFM systému není tato oblast řešena.

CAD (Computer aided design) – počítačem podporované projektování nebo návrh (na vektorové bázi). V oblasti CAFM jde především o provázanou elektronickou výkresovou dokumentaci, někdy též nazývanou grafická prezentace dat o budovách a jejím vybavení. Tedy o projektovou dokumentaci standardu CAD propojenou s datovou popisnou částí v AFM.

KPI (Key performance indicators) – klíčové výkonnostní ukazatele sestavené na základě SLA, které umožňují promítnutí úrovně kvality poskytované služby do způsobu hodnocení. V praxi CAFM sledujeme zejména časová KPI, ale je možné sledovat i další ukazatele, jako jsou km, finanční hodnoty, spotřeby apod. V AFM řešíme KPI přímo jako funkcionalitu aplikace AFM nebo jako samostatný přehled, kde pomocí podbarvených textů, buněk nebo celých řádků, zobrazujeme (ne)překročení limitu sledovaných ukazatelů

SLA (Servis level agreement) – označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím konzumentem. Každé prodání (poskytnutí) produktu nebo služby (software, FM služby, výrobku,…) je provedeno zároveň s definicí toho produktu. Tato definice by měla uživateli i výrobci vymezit jasná pravidla, jak se o produkt/službu dále starat, jak jej používat a jeho cenu apod. CAFM přímo SLA neřešení, pouze KPI z SLA vyplývající… viz předchozí bod.

Pasport – architektura stavby, doklad o vybavenosti, informace o technických parametrech, stavu, způsobu použití atd. V podmínkách CAFM jde především o oblast statických dat a evidenci Budov, Technologií a TZB, Měřidel energií, Vozidel apod.

Pasportizace – zpracování technické dokumentace do jednotné soustavy, inventarizace jeho skutečného stavu, tedy proces, prostřednictvím kterého vzniká konkrétní pasport

 

Chybí vám v názvosloví nějaký výraz? Nenašli jste nějaký pojem, který používáme?
Napište nám, prosím! Moc rádi zde doplníme i další, o které máte zájem…. děkujeme 

 

Přihlášení k newsletteru Ifma.cz