Legislativa

Legislativní rámec oboru facility managementu je neskutečně široký. Nicméně pojem „facility management“ jako takový je definován evropskou normou ČSN EN 15221 a nově od roku 2018 celosvětovou normou ISO 41001 Facility management – Systém řízení.

ČSN EN 15221-1 Facility Management – Část 1: Termíny a definice

— vymezení oblasti facility managementu, základní pojmy a definice tzv. „tvrdých služeb“ (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a „měkkých služeb“ (FM služby vztahující se k lidem a organizacím).

ČSN EN 15221-2 Facility management – Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu

— návod na přípravu FM smlouvy, v rámci které je definován vztah mezi společností požadující FM služby a společností, která tyto služby poskytuje.

ČSN EN 15221-3 Facility management – Část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu

— návod jak dosáhnout nebo zajistit kvalitu ve Facility managementu zahrnující pojem FM produkt jakožto přesně vymezená a měřitelná FM služba.

ČSN EN 15221-4 Facility management – Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

— podrobnější specifikace jednotlivých FM produktů zařazených do skupin.

ČSN EN 15221-5 Facility management – Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu

— specifikace procesních standardů.

ČSN EN 15221-6 Facility management – Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

— popis standardů měření ploch a prostor.

ČSN EN 15 221-7 Facility management – Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti

— pokyny pro výkonnostní benchmarking, metody benchmarkingu produktů a služeb facility managementu zařízení a služeb, organizací a provozů facility managementu.

ISO 41001 Facility management – Systémy řízení

— standard sjednocující systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech organizací sloužící jako podklad k auditování systému řízení podpůrných služeb a správy majetku.

ISO 41011 Facility management – Slovník

— definice základních pojmů.

ISO 41012 Facility management – Pokyny pro tvorbu smluv v FM

— popis podstatných prvků v procesech, role a zodpovědnosti, modely smluv.

ISO 41013 Facility management – Rozsah, klíčové pojmy a výhody