Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Odpovědi prezidenta a past prezidenta, pánů Hampla a Štrupa.

Na otázky položené v rámci diplomové práce pana D. Štrupa na fakultě sociálních věd University Karlovi

Současný prezident M. Hampl<úp>

 • Jaký je podle vás nejpalčivější problém správy veřejného majetku u nás? 
  Podle mne je to absolutně chybějící motivace. Mnoho se hovoří o životním cyklu stavby a nákladech jednotlivých fází cyklu. Životnost stavby je ve srovnání s životním cyklem politika obvykle mnohem delší. Potřeba, která vyvolala nutnost stavět, je uspokojována až ve fázi užívání stavby. Jeden z politiků poťuká na základní kámen a jiný přestřihuje otevírací pásku. Výběrová řízení jsou zaměřená pouze na cenu investice a nikterak neposuzují budoucí provozní náklady. Rychle vynakládané investiční náklady (okolo 20%) jsou ve srovnání s pomaleji plynoucími náklady provozními mnohem kompatibilnější s volebním cyklem. Strategické cíle, které by měly být i dlouhodobé, jsou tak u nás omezeny volebním cyklem a všechno, co jej překračuje je marginalizováno. Nemá-li správa veřejného majetku strategické cíle, realizuje investice, kde jediným kritériem je investiční cena, bez ohledu na životnost a budoucí provozní náklady. Výsledkem je absolutní podcenění fáze užívání a nulová motivace všech zúčastněných partnerů výstavby s tím něco dělat. Evidence majetku je pouze malou částí jeho správy a musí být definována jako proces, nikoliv jako jednorázový akt. Je to každodenní proces se svými vlastníky, uživateli a oprávněními, který se v čase vyvíjí a který správu vykonává v čase a který zpracovává data, o něž je třeba pečovat. Dnes existuje mnoho veřejně dostupných databází (registrů) - ČUZK, RUIAN, ČSU, CRAB, … které zpracovávají data o hmotném majetku. Stát nemá žádnou, veřejně známou, strategii a stanovené cíle v této oblasti. Přitom má k dispozici všechny páky k tomu, aby takovou strategii stanovil a bez rozdílu, jaká politická strana je právě u moci, po dobu alespoň dekády let, vykonával. Stát ukládá svým občanům a podnikatelům nemálo úkolů v oblasti investiční výstavby či regulatorních povinností. Namátkou zmiňme územní plány, stavební projektování dle starých a s automatizací nepočítajících standardů, stavební povolení, kolaudace, Průkazy energetické náročnosti, Energetické audity dle novely zákona o hospodaření s energií, zákonné revize, atd. Je-li stát investorem (a měl by být investorem zkušeným, který proinvestuje nemalé prostředky každý rok) mohl by požadovat pro své stavby nových či rekonstrukce a vylepšování stávajících staveb, dokumentaci (nejspíše dokumentaci skutečného zhotovení) podle takového standardu, který zajistí snadné a bezproblémové automatizované zpracování dat vtělených do dokumentace. Stačí k tomu takové standardy zpracovat a nějakou legislativní úpravou vyžadovat. No a potom ještě spustit proces správy těchto dat tak, aby každá aktualizace stavu hmotného majetku znamenala odpovídající změny v datovém modelu něčeho, což označme pracovně jako CRAB II. Standardizovat ve státní a veřejné správě lze mnoho dalších věcí, např. plochu pracoviště pro úředníka daného zařazení v organizační struktuře. Pak lze poměřovat, zda disponibilní plochy odpovídají standardu. Státní správa zatím není zralá na moderní přístupy k organizaci práce, kdy mnozí pracovníci pracují z domova, sdílejí své pracovní plochy, automobily, či místo v automobilu, atd. Jsou-li schopni sdílet (Carsharing) automobily Geekové na Internetu, nevím, proč by to nemohl stát dělat podobně. V dobách rozvinutých sociálních sítí není úplně nezbytné, aby všichni pracovníci jednoho ministerstva seděli v jedné budově. Jednotkou správy ploch by tak mohlo být „pracovní místo“ a nikoliv podlaží či budova. Komunikaci napříč státní správou může vyřešit „sociální síť pro státní úředníky“. Centrální aplikace pro evidenci majetku (ať už je jí cokoliv), by měla mít definované a standardizované konektory, které by umožnily obousměrnou výměnu dat mezi centrálním evidenčním místem a aplikacemi podřízených součástí. Data zpracovávaná lokálně ve funkčním CAFM systému by pak zajišťovala jejich agregaci a synchronizaci s centrální evidencí automatizovaně, např. na bázi Web Service. Aktualizace dat by tak probíhala bez zásahu lidské ruky. Vstup dat do CRABu na bázi webových formulářů může být pouze jednou z možností, nikoliv zatěžující povinností. Centrální evidence by mohla zpět poskytovat benchmarky, a stanovovat centrální cíle, které by se daly využít ve vytváření cílů té které organizace. Na počátku zmíněnou neexistenci motivace spatřuji zejména v tom, že dodávání dat do systému je zatěžující povinností, aniž by uživateli byla poskytnuta nějaká „náhrada“ – motiv. Vím, že centralizace investičních a realitních služeb státu není na pořadu dne a má mnoho nepřátel, ale to není argument. Myslím, že diskuse a analýzy o zcela jiném přístupu k hmotnému majetku, jeho vlastnictví a pronájmech, poskytovaných službách, atd., by mohla přinést mnoho podnětného a třeba vyústit v nějaký výzkumný úkol. IFMA by se na něm jistě ráda zúčastnila.
 • Jaké postupy z oblasti FM by měl stát aplikovat, aby se o majetek staral lépe a efektivněji?
  Měl by se pokusit chovat jako správný hospodář. Měl by si uvědomit význam podpůrných služeb v celé šíři činností FM, měl by zhodnotit FM, jako obor, který přináší tomu, kdo jeho procesy zvládl, jako obor, který přináší hodnotu. Měl by vynaložit nějaké prostředky pro vzdělání svých zaměstnanců, na čemž by mohl spolupracovat s IFMA CZ, měl by založit anebo spolupracovat s nějakým orgánem (VŠ?), který by byl nositelem znalostí a nejlepší praxe z oboru FM pro státní a veřejnou správu, měl by zrevidovat současný stav a provést strategické rozhodnutí, které se bude týkat informačního zabezpečení nejenom evidence, ale také skutečného výkonu FM v centru a také v podřízených organizacích. Variantu opuštění stávajícího informačního systému (nikoliv sebraných dat) by měl reálně posoudit, jako plnohodnotnou variantu, společně s ostatními. Měl by zvolený informační systém budovat a užívat, eventuálně zmodernizovat tak, aby odpovídal duchu doby a aby tyto principy postupných modernizací používal i do budoucnosti. Měl by zavést moderní principy sloužící k eliminaci potřeby kancelářských ploch a jejich sdílení, měl by standardizovat výkon funkcí FM, potřeby ploch a vybavení a měl by dokončit kompletní pasportizaci včetně pasportizace technických vybavení a jejich stavu. V tomto kontextu by měl zavést systém managementu hospodaření s energiemi včetně případné implementace EnMS podle ISO 50001. Měl by provádět benchmarking svého realitního portfolia podle různých hledisek a v časových trendech tak, aby mohl nejprve identifikovat a následně posuzovat „užitečnost“ pro výkon státní a veřejné správy, nacházet anomálie, s cílem získat podklady pro řízení struktury nemovitostního portfolia, jejichž výsledkem budou optimálně fungující výkony moderní státní správy, a přidanou hodnotou pak spokojenost úřednictva i občanů. Přitom by se měla zvyšovat hodnota tohoto portfolia a kvalita vnitřního prostředí, za snesitelných nákladů a trvale udržitelně. Samozřejmostí by měla být standardizovaná evidence tohoto typu majetku, která akceptuje všechna specifika a obsahuje procesy, které tuto evidenci udrží stále aktuální. V neposlední řadě pak stojí standardizace poskytování dalších podpůrných služeb, tzv. měkkých, které v případě státní a veřejné správy vykazují značná specifika.
 • Komunikuje nyní IFMA se státní správou, a pokud ano (předpokládám, že minimálně s panem Závodským), je nějaká oblast, v čem může být státu nápomocná?
  Existují nějaké plány do budoucna? IFMA CZ je připravena na komunikaci s kýmkoliv. IFMA CZ je připravena takovou komunikaci či diskuzi vyvolat. Využívá k tomu prostředků, které se nabízejí, jako jsou konference, semináře, workshopy, články a monografie. IFMA CZ je aktivní i v dalších fórech, např. při tvorbě strategie zavedení BIM v ČR, ve spolupráci s MPO. IFMA, jako profesní asociace a její odborní členové hledají a postrádají partnera k diskuzi, ale zejména existenci strategie péče o majetek a standardizaci služeb. Těch několik málo v tomto ohledu „probudilejších“ státních úředníků, jako je např. pan Závodský, nemůže nahradit pravidelnou diskuzi o problémech výkonu FM ve státní správě. Vypadá to tak, že služby FM v České republice nejsou potřeba a že se všichni odborníci mýlí, když se snaží tento stav změnit. „Podívejte se, takových let to fungovalo a nic jsme nepotřebovali“. Stejně tak se mýlí ve vyspělém zahraničí, kde služby FM zlepšují výkon státní správy a tím přinášejí přidanou hodnotu, kterou čerpají občané, klienti služeb státní správy.

Past prezident O. Štrup>

 • Jaké je podle vás nejpalčivější problém správy veřejného majetku u nás? Nekvalitní evidence (toto pouze částečně řeší pokus s CRAB) a dále absence jakéhokoliv jednotného či alespoň standardizovaného systému ve správě majetku. Tím nejen že stát nezná skutečnou tržní hodnotu majetku (pouze účetní), navíc nemá vůbec pojem o UŽITNÉ HODNOTĚ. O nějaké efektivní formě údržby vůbec nelze hovořit, zde si každý subjekt státu dělá vše podle svého interního systému, či lépe nesystému (spíše to vypadá jako forma záchranných opatření podle nejvíce hrozících nebezpečí poruch či pokut).
 • Jaké postupy z oblasti FM by měl stát aplikovat, aby se o majetek staral lépe a efektivněji? Měl by předně provést kompletní pasportizaci a to nejen plošnou a ekonomickou (CRAB), ale i TECHNICKOU a zavést kategorizaci UDRŽITELNOSTI (ta by v sobě kromě energetických, ekologických parametrů zahrnovala i výše zmíněnou užitečnost). Na základě kategorií užitečnosti pak lze rozhodovat, který majetek ještě ponechat ve vlastnictví pro případné budoucí užití (viz vzrůstající počet úředníků) a kterého majetku se zbavit. Dalším krokem by mělo být zavedení standardu Facility management podpory, který by v první fázi obsahoval standardy údržby nemovitostí a podpory jejich provozu (z pohledu životního cyklu a ne pouze krátkého volebního období), současně by tyto standardy mohly být rozšířeny i o standardy podpory tzv. měkkých služeb, což v praxi znamená sjednocení podpůrných služeb pro jednotlivé úředníky a pro organizační fungování správy (recepční služby, stravování, pořádání akcí a zajištění a podpory funkce zasedacích prostor, kopírovací služby, interní pošta, interní doprava, vozové parky atd.). Vše toto je dostatečně specifikováno v evropském standardu ČSN EN 15221. To však znamená mezirezortní spolupráci minimálně MF, MV a MMR.
 • Komunikuje nyní IFMA se státní správou, a pokud ano (předpokládám, že minimálně s panem Závodským), je nějaká oblast, v čem může být státu nápomocná? Existují nějaké plány do budoucna? IFMA CZ a její odborní členové mohou být nápomocni právě při tvorbě výše zmíněných postupů a zejména při návrhu a projednání standardů a kategorizací. Mnozí členové IFMA CZ jsou současně odporníky v oblasti BIM (jednotného celosvětového informačního prostředí o budovách) a v oblasti energetických úspor. Všechny tyto oblasti, spolu s oblastí výše zmíněných měkkých služeb a znalostí problematiky veřejných výběrových řízení na služby (zde je zákon o veřejných výběrových řízeních hodně těžko aplikovatelný) nabízí státní správě široké spektrum know-how. Avšak vždy, když nabízíme tyto služby narážíme na neskutečnou konzervativnost úředníků, kteří v absolutní většině neví co Facility management znamená a ta malá skupina "znajících" si pod tímto oborem představuje domovníka, uklízečku a ostraháře. Reakcí je proto buď absolutní mlčení, nebo zdvořilé poděkování, že tyto služby právě nepotřebují. Byla by proto potřeba nejdříve osvěta a současně by bylo vhodné, aby některé ministerstvo převzalo obor Facility management do své kompetence. Přece jenom se jedná o 5% HDP (210 mld. Kč) a to už by za určitou snahu státních úředníků přece jenom stálo. A ptáte-li se, kdo s námi komunikuje, pak mohu konkrétně jmenovat pozitivní přístup a zatím alespoň snahu o nalezení pomoci od pana náměstka Ondřeje Závodského (MF), náměstka Josefa Postráneckého (MV) a pana poslance Václava Horáčka (TOP09).
 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

po lis 19, 2018 @14:00 -
TFM 2018 - exkurze
út lis 20, 2018 @09:00 - 05:00PM
TFM 2018 - Mezinárodní konference "Prostor a Prosperita"
út lis 20, 2018 @19:00 - 11:00PM
TFM 2018 - Společenský večer
st lis 21, 2018 @09:30 - 01:00PM
TFM 2018 - Doprovodné programy
pá lis 23, 2018 @09:00 - 11:00AM
TFM 2018 - Kulatý stůl
čt lis 29, 2018 @14:00 -
10. setkání Sekce FM klientů

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.