Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi
NÁZEV ŠKOLY:
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
FAKULTA:
Stavební
KATEDRA:
Ekonomiky a řízení ve stavebnictví
STUDIUM:
Magisterské
Název předmětu:
Facility Management
Vyučující:
Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Popis / Pozn.:
Facility Management je vyučován dle standardů EU (definice, terminologie, průvodce přípravou smluv, problematika in/outsourcingu, kvalita atd.). Dále je náplní údržba a obnova objektů včetně provozu a revizí TZB. Samostatnou část tvoří IT podpora FM. Předmět je vyučován v rozsahu 1+1, zakončený z,zk.
   
NÁZEV ŠKOLY:  Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
FAKULTA:   
KATEDRA:  Ústav managementu a marketingu 
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Podniková ekonomika a management
Garant oboru: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Popis / Pozn.: Studenti bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika jsou připravováni pro funkce nižší a střední úrovně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého a středního podnikání v regionu. Důraz je kladen zejména na organizační, projektovou a procesní stránku řízení a na komunikaci podniku s okolím. Absolventi jsou v průběhu studia k takto pojatému výstupu vzdělání vybavováni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi i návyky.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Management a ekonomika ve veřejném sektoru
Garant oboru: Proj. Ing. Jan Široký, CSc.
Popis / Pozn.: Studenti bakalářského studijního oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru jsou připravováni pro funkce nižší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor vznikl jako reakce na potřebu organizací státní správy i samosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracovníky se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Podnikové a informační systémy
Garant oboru: Prof. Dr. Miroslav Pokorný
Popis / Pozn.: Absolvent bakalářského studijního oboru Podnikové informační systémy bude připraven k organizaci a provozu informatických služeb k zajištění informačního managementu. Bude vzdělán k využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a k integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Bude se zabývat navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací organizace.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Management podpůrných procesů
Garant oboru: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc. MBA
Popis / Pozn.: Cílem jednosemestrální výuky v celkovém rozsahu 24 vyučovacích jednotek (ve vyváženém poměru mezi přednáškami a cvičeními – nad případovými studiemi), je přiblížit studentům problematiku Managementu podpůrných procesů a jeho komplexní formy Facility Managementu. Vychází z prerekvizitálního vybavení studentů v předmětu Management I a II, zejména tématiky procesního a projektového řízení. V kontextu normy ČSN EN 15221 jsou jednotlivé lekce zaměřeny na hodnotový řetězec podnikových činností (v synergii „3P“ – pracovníci, procesy a prostory), problematiku nákladů jako prostoru pro efektivizaci podpůrných činností formou outsourcingu nástroji managementu změn a inovací. Jsou prezentovány vybrané činnosti Facility Managementu v dnešní komplexně pojaté struktuře. Důraz je kladen na SW podporu Facility Managementu. Je specifikována funkce a postavení facility manažera, jeho potřebné znalosti, dovednosti, zkušenosti a kompetence, stejně jako vzdělávání a certifikace. Prověřování znalosti z této oblasti jsou předmětem státní závěrečné zkoušky v rámci předmětu Management.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Facility Management 1
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Cílem semináře je seznámit frekventanty s pojetím facility managementu (FM), jak je vnímán v mezinárodním pojetí a podle evropských norem. Seminář je zaměřen na aspekty partnerství mezi objednavatelem a poskytovatelem FM služeb, zejména na vztahy mezi interním a externím facility manažerem a praktické řešení zajištění podpůrných procesů v rámci podniku. Frekventanti budou diskutovat nad filozofií FM a seznámí se s využitím norem ČSN EN 15221, jejich názvoslovím, definicemi, formami smluv a smluvními vztahy, strukturami a procesy ve FM. Část semináře je zaměřena na analýzu potřeb klienta, plánování a zavádění FM a následné řízení FM procesů ve společnosti. Úspěšní absolventi mohou obdržet certifikát MVŠO pod záštitou IFMA CZ.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Facility management 2
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Cílem semináře je seznámit frekventanty se současným pojetím facility managementu (FM) dle evropských norem a současné praxe. Seminář prohlubuje znalosti nabyté v předmětu Facility management 1 o oblasti provozu FM služeb a související údržby zařízení a budov. Úspěšní absolventi mohou obdržet certifikát MVŠO pod záštitou IFMA CZ.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Implementace ICT pro facility management
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Předmět je zaměřen na podporu facility managementu pomocí informačních a komunikačních technologií a požadavky při jejich zavádění. Součástí výuky je klasický přístup k ICT ve facility managementu i řešení založená na cloud computingu. Studenti se seznámí s požadavky a možnostmi elektronické evidence movitého a nemovitého majetku a jejího využití v praxi, s procesy správy a údržby majetku, řešením revizí, servisu a kontrol, s reportingem a dalšími.
   
STUDIUM:  Bakalářské
Název předmětu: Základy energetického managementu
Vyučující: Ing. Ladislav Chmela
Popis / Pozn.: Předmět představuje znalosti z rozhraní oborů energetiky, ekologie, managementu, ekonomiky, legislativy a dalších. Hlavní důraz je kladen na poznání významu energie v životě společnosti a z něho plynoucí důležitost environmentálně i ekonomicky šetrné výroby i spotřeby energie. Předmět poskytuje účastníkům přehled forem energie a jejich zdrojů, představuje zákonitosti řízení energetických systémů v kontextu energetické politiky a platné legislativy, analyzuje energetický trh a poukazuje na investiční možnosti v energetice. Součástí předmětu je tematická exkurze. Úspěšný absolvent předmětu může získat certifikát Schneider Electric CZ Základy energetického managementu.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Energetický management
Vyučující: Ing. Ladislav Chmela 
Popis / Pozn.: Předmět navazuje na Základy energetického managementu a prohlubuje vybrané partie z oblasti energetického managementu se zaměřením na energetické vybavení budov, měření spotřeby energie, stanovení potenciálu úspor energie a vyhodnocení účinnosti úsporných opatření. Součástí předmětu je tematická exkurze a spolupráce na semestrálním projektu. Úspěšný absolvent předmětu může získat certifikát Schneider Electric CZ Energetický management.
   
NÁZEV ŠKOLY: STU Bratislava, Slovenská republika
FAKULTA:  Stavebná fakulta
KATEDRA:  Technológia a manažérstvo stavieb
STUDIUM: Magisterské
Vyučované předměty:

Údržba budov - doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Manažment kvality - prof. Ing. Josef Gašparík, PhD.

Energetický manažment - prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

   
NÁZEV ŠKOLY: Vyšší odborná škola obchodní akademie Chotěboř
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista
Název oboru: Facility management
Garant oboru: FM Institut, U Sluncové 71/14, Praha 8
Popis / Pozn.: Obor byl akreditován v květnu 2012, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Profil absolventa je tvořen výstupními znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které odpovídají komplexní znalosti Facility managementu, představují široké pole znalostí technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologických, psychologických a etických. Profesní uplatnění absolventa je dáno schopností zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby formou insourcingu nebo outsourcingu.
   
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista
Název oboru: Řízení a zabezpečování jakosti
Garant oboru: Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis / Pozn.: Obor se vyučuje od září 2000, dvakrát byl znovu akreditován, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera kvality (QM), je schopen zajišťovat odbornou a poradenskou činnost v podnicích a institucích ve všech odvětvích národního hospodářství. Absolvent získá kompetence potřebné k samostatnému výkonu funkce v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9 000 a výše. Po vykonání absolutoria může absolvent složit zkoušky k získání Manažera QM – junior.
   
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista 
Název oboru: Řízení bezpečnosti práce
Garant oboru: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1
Popis / Pozn.: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1 Obor se vyučuje od září 2005, jednou byl znovu akreditován, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Rozsah znalostí, schopností a dovedností získaných studiem je dán nároky kladenými na pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a environmentu, které vyplývají z šíře problematiky a zákonem dané nezbytnosti se jí zabývat. Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona, zajišťovat odbornou a poradenskou činnost v dané oblasti. Po vykonání absolutoria může absolvent složit zkoušky k získání Manažera BOZP – junior.
   
NÁZEV ŠKOLY: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
STUDIUM: Bakalářské
FAKULTA:  Stavební
KATEDRA: Městského inženýrství
Název oboru: Správa majetku a provoz budov
Garant oboru: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Popis / Pozn.: Čtyřletý bakalářský studijní obor v rámci studijního programu Stavební inženýrství
   
  SAMOSTATNÉ PŘEDMĚTY
Název předmětu: Facility management
Vyučující: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. 
Popis / Pozn.: Volitelný předmět v navazujícím magisterském studiu.
   
Název předmětu: Facility management a PPP
Vyučující:  Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.  
Popis / Pozn.: Volitelný předmět v navazujícím magisterském studiu. 
   
NÁZEV ŠKOLY: Vysoké učení technické v Brně
FAKULTA: Fakulta stavební
KATEDRA: Ústav stavební ekonomiky a řízení
STUDIUM: Magisterské
Název oboru: Management stavebnictví
Garant oboru:  Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
   
  SAMOSTATNÉ PŘEDMĚTY
STUDIUM: Magisterské
Název předmětu: Integrované systémy řízení
Vyučující: Ing. Zdeněk Tichý
Popis / Pozn.: Povinně volitelný předmět, v němž je vyučována problematika integrace managerských systémů v podniku. Jde zejména o management jakosti, management bezpečnosti práce a environmentální management. Předpokládá se postupné zavedení základních poznatků o facility managementu.
   
STUDIUM: Magisterské
Název předmětu: Projekt - Stavební podnik II
Vyučující: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. (garant a 1 z 5 vyučujících)
Popis / Pozn.: Projekt obsahující návrh na založení a provoz stavebního podniku, který je dodavatelem stavebních prací a stavebních objektů. Projekt zahrnuje části: Marketing, Financování, Ceny, Controlling, Investice a Management. Součástí poslední části je též zadání související s uplatněním Facility managementu v podniku. Jde zejména o vymezení podpůrných činností se zaměřením na management právních dokumentů, management jakosti a management bezpečnosti práce.
   
STUDIUM:  Magisterské
Název předmětu: Doktorský seminář
Vyučující: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
Popis / Pozn.: Témata diplomových prací orientovaná na Facility management.
   
STUDIUM: Doktorské
Název předmětu: Doktorský seminář
Vyučující:  Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. 
Popis / Pozn.: Témata disertačních prací orientovaná na Facility management. 
 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

st led 24, 2018 @08:00 - 10:00AM
Snídaně IFMA CZ
čt led 25, 2018 @17:00 -
Brněnský podvečer IFMA CZ
st úno 28, 2018 @09:00 - 02:00PM
Seminář "Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda"

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.