Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Vážení přátelé Facility managementu,

rádi bychom Vás jménem představenstva IFMA CZ informovali, že přípravy na tradiční setkání

Týden Facility Managementu 2017

jsou v plném běhu. Letošní ročník se uskuteční v tradičním listopadovém termínu od 13. do 17. 11. 2017 v Praze. Chceme Vás, jako význačného představitele oboru, vyzvat k aktivnímu se zapojení do tvorby obsahu této výjimečné události a abyste nám předložili své znalosti a zkušenosti ve formě přednášky na této akci.  

Mottem připravované konference je

„Služby a Lidé“

Lidé s velkým "L" není náhodným překlepem, ale spíše zdůrazněním účelu a zaměření Facility managementu ve prospěch člověka, potažmo - Lidí. Potenciál Služeb poskytovaných Lidem lidmi, stroji a technologiemi lze považovat za stále nevyčerpaný. Je-li něco pravdy na tom, že prožíváme 4. průmyslovou revoluci charakterizovanou digitalizací a s ní související automatizací výroby, lze předpokládat velký odliv zaměstnání z oblasti produkce (neboť tam budou působit prvky automatizace a umělé inteligence nejvíce a nejdříve) právě do oblasti služeb. Srovnáme-li země EU podle poměru lidí zaměstnaných ve službách, obsadí ČR nelichotivé 3. místo od konce. Zvyšující se podíl zaměstnání v oblasti služeb podivuhodně přesně koreluje s produktivitou a životní úrovní. Tento trend je patrný celosvětově, ale tím více se bude projevovat u nás, neboť vycházíme z jiného základu. V Německu je zaměstnáno pouze 20% populace v oblasti výroby a u nás je tento poměr 40%. Význam a důležitost služeb a lidí i umělé inteligence v nich zaměstnaných tedy roste a v dohledné budoucnosti poroste ještě rychleji. Na celou problematiku poskytování a řízení služeb, jak vznikají nové služby, jaký je jejich vývoj v čase a odhady do budoucnosti, jaká je psychologie práce ve službách, kdo jsou klienti poskytovaných služeb a ostatní okolnosti, by se měly stát předmětem přednášek na TFM 2017.

Presentace mohou být cíleny do oblastí:

 • Hodnota a cena služeb, měření kvality služeb, výhody a nevýhody integrovaného či specializovaného poskytování služeb
 • Poptávky, nabídky a vyjednávání o úrovni služeb, kontrola a řízení, komunikace
 • Služby, lidé, digitalizace, automatizace, robotizace a IOT, vznik nových služeb, principy sdílení, nové profese
 • Lidský aspekt služeb na straně klienta i poskytovatele, flexibilita
 • Role sociálních sítí v nabídce a poskytování služeb, role firemních informačních systémů v hodnocení služeb uživateli, marketing
 • Vzdělávání a strategie dalšího rozvoje služeb, jak na straně poskytovatelů, tak i klientů. Změny obchodních modelů poskytování služeb, globalizace, lokalizace, sdílení výkonu služeb ve prospěch dosažení efektivity a flexibility
 • Řízení a změna kvality služeb, hodnocení kvality v čase zavedením podpory IT technologií - vyhodnocení

Vyzýváme Vás tímto k zaslání návrhu anotace Vaší přednášky z oblastí vypsaných nebo i Vámi navržených tematických okruhů do 10. září 2017

anotaceZadejte svou anotaci - po přihlášeníAnotace přednášek a jejich názvy prosím přihlašujte prostřednictvím formuláře na webu asociace IFMA CZ. Můžete je také zaslat e-mailem, který bude obsahovat jméno a příjmení, e-mail a název a anotaci přednášky. Za představenstvo IFMA CZ: Ing. Vladimír Svoboda, člen představenstva pověřený přípravou programu konference, tel.: 602 515852, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


 

Dear Facility Management friends,

 

on behalf of the IFMA CZ Board we would like to inform you, that preparation for traditional meeting

"Týden Facility Managementu 2017" (Week of Facility Management 2017)

is in full swing. This year session will take place in experienced date from 13th to 16th November, 2017 in Prague. We want you, as distinguished representative, invite you to engage actively into content creation of this exceptional event and present your knowledge and experience in the form of a lecture on this event.

The motto is                                      „Služby a Lidé“ (Services and People)

 

People with big "P" it is not some random typing, but rather emphasizing the purpose and focus of Facility Management for the benefit of man - respectively People. The potential of Services provided by People to people, by machines and technology can be considered as still untapped. If there is any truth in the fact that we are experiencing the 4th industrial revolution characterized by digitization and the associated automation of production a large outflow of jobs from the production area can be expected (because there will be elements of automation and artificial intelligence, most and the first) just in the service area. If we compare EU countries according to the ratio of people employed in services, the Czech Republic will be unfair 3rd place since the end. The increasing share of employment in services is remarkably correlated with productivity and living standards. This trend is evident globally, but the more it will manifest in our country, because we are based on another basis. In Germany only 20 % of the population is employed in the production area, we have this ratio 40 %. The significance and importance of services and people, as well as the artificial intelligence employed by them, is growing and will grow even faster in the foreseeable future. The whole issue of providing and managing services, how new services are created, how they are evolving in time and the future expectaion is, what is the psychology of work in the service, who are the service clients and other circumstances should be the subject of lectures at TFM 2017.

Presentation can be targeted to the areas:

·         Value and cost of services, measurement of service quality, advantages and disadvantages of integrated or specialized service delivery

 • Demand, supply and negotiation of service level, control and management, communication
 • Services, people, digitization, automation, robotics and IOT, the emergence of new services, principles of sharing, new professions
 • The human aspect of services on the part of the client and the provider, flexibility
 • The role of social networks in offering and providing services, the role of corporate information systems in user evaluation, marketing
 • Education and strategy of further development of services, both on the part of providers and clients, changes in business models of service delivery, globalization, localization, service performance sharing in favor of efficiency and flexibility
 • Managing and changing quality of service, time quality assessment by implementing IT technology support - evaluation

 

WE HEREBY INVITE YOU to submit an annotation of your lecture on areas listed or even proposed by you until

September 10, 2017.

For annotation of the lectures and their names, please log in via the form on the IFMA CZ web site. You can also send that by e-mail, which will include your first and last name, e-mail, title and annotation of the lecture.

The form to set up your annotation could be invoked clicking to the following button

 anotace

In behalf of IFMA CZ:

Ing. Vladimír Svoboda, Member of the Board of Directors responsible for preparing the conference program tel.: 602 515 852, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Milena Machová, IFMA CZ DirectorForm to set -up your annotation

tel. 606 302 637, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Výzva k přednášce 2017.pdf)Výzva přednášejícím / Challenge for lecturers[Výzva]Hampl Milan501 kB4 Stažení
 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.