Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

ifma rics

IFMA a RICS dospěli ke strategické spolupráci.

Nový postup ve strategické a dříve oznámené spolupráci mezi oběma asociacemi byl zveřejněn na asijské World Workplace v Dubaji. Nese název STRATEGICKÝ FACILITY MANAGEMENT.

Spolupráce je zasazena do rámce, jehož autorem je Dave Wilson, FRICS, IFMA Fellow, nastavuje holistický přístup k FM s využíváním strategických nejlepších příkladů z praxe Facility manažerů napříč celým světem.

Protože FM je více, než jenom správa majetku, je to zásadní metoda pro dosažení maximální hodnoty z vytvořeného prostředí a pracoviště a přináší environmentální efekty, které zvyšují produktivitu a ochranu zaměstnanců a spotřebitelů. Rámec byl společně vytvořen lídry a praktiky obou asociací. Jeho zásady jsou v plném souladu s množinou existujících a nových standardů ISO (řada 41000), je zajištěné, že rámec vyhovuje ISO standardům, jak konzistentními definicemi, tak všeobecné nejlepší praxi.

“Schopnost dosáhnout kompetitivních výhod prostřednictvím Strategického FM potáhne rychlou evoluci v našich dekádách.“ Říká Tony Tony Keane, IFMA Int. President.

"Globální Společenství FM může splynout následkem společného přístupu k informacím a globálním standardům, jako jsou nové ISO FM Management systémy, vydané koncem března.

" FM nelze účelově nebo jinak omezovat podle provozních činností. Existuje silné spojení mezi FM a firemními nemovitostmi, jakož i správou majetku, zejména ve vztahu k pořízení nemovitosti a jejímu celému životnímu cyklu.

Strategický FM tedy zahrnuje integraci činností Asset Mangementu, technického FM i Property Managementu, rozšířené o realitní činnosti spojené s financováním, riziky, pojištěním, legislativou, daněmi a dalšími aspekty realit.

Vzdělávací platforma IFMA CZ

Představenstvo IFMA CZ se na svém jednání dne 28. 11. 2017 dohodlo, že společnost FM Institute, s.r.o. se stává vzdělávací platformou IFMA CZ. FM Institute již 10 let obhajuje akreditační osvědčení o odbornosti Manažer v oboru Facility management vystavované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (nová akreditace je společnosti přiznána do roku 2021 – číslo MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017).

IFMA CZ má zájem na tom, aby její členové měli možnost odborného růstu garantovaného patřičnou odborností. Společnost FM Institute nabídla asociaci IFMA CZ, že všichni její členové získávají na každý vyhlášený rekvalifikační kurz počínaje 19. během (od 7. 2. 2018) bonus pro 2 osoby s 20 % slevou

Tato sleva je standardně nabízena za včasné přihlášení (2 měsíce před kurzem), členové IFMA CZ však získávají tento bonus trvale. Formu, jak toto bude technicky realizováno, naleznete na http://www.fminstitute.cz/ v sekci Rekvalifikace.

Věříme, že i tento drobný benefit bude přínosem pro naše členy. Budete-li mít konkrétní dotazy, obraťte se na garanta vzdělávání, pana Ing. Ondřeje Štrupa, IFMA Fellow (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 602 226 403).

Úvod.

Nabídka vzdělávání se v rámci ČR začíná významně rozšiřovat. Pro okamžité potřeby odborníků z praxe se nabízejí oficiální rekvalifikační kurzy, které umožňují komplexní uvedení do nové problematiky oboru Facility management, nebo jeho významné části správy majetku (včetně získání státem akceptovaného odborného certifikátu). Již několik společností nabízí jednotlivé vzdělávací kurzy, které Vás v kratší časové dotaci seznámí alespoň se základy oboru.

Pro vzdělávání Facility managementu v akademické oblasti je nabídka dvoustupňová. Vyšší střední vzdělání nabízí VOŠ Chotěboř (komplexní tříleté studium s obhajobou titulu DiS). Jednotlivé vysoké školy a univerzity zatím nabízí pouze jednotlivé předměty nebo certifikované kurzy. Žádná vysoká škola zatím nenabízí ucelené vzdělávání Facility managementu tak, jak je to obvyklé v západních vyspělých zemích. Žádná vysoká škola ani univerzita zatím nezaložila katedru Facility managementu.

 

Přehled nabízeného vzdělávání:

v  Vzdělávání pro odborníky z praxe:

  • Rekvalifikační kurzy (profesní osvědčení státně akreditované MŠMT):

§   Rekvalifikace Facility manažerů – 15ti denní kurz – pořádá FM Institute (www.fminstitute.cz)

§   Rekvalifikace Správa majetku a provoz budov – 15ti denní kurz – pořádá DT Ostrava (www.dtocz.cz)

  • Ostatní odborné kurzy:

§   Jednotlivé odborné kurzy pořádané FM Institutem (www.fminstitute.cz)

§   Kurzy pořádané serverem TZB Info (www.tzb-info.cz)

§  Kurzy pořádané společností IIR (www.konference.cz)

§  Kurzy pořádané společností Studio W (www.studiow.cz)

 

v  Výuka pořádaná vysokými školami a univerzitami:

  • Denní studium

§  ČVUT Fakulta stavební – Katedra provádění staveb (www.priprava-realizace-provoz.cz)

§  ČVUT Fakulta stavební – Katedra ekonomie (http://k126.fsv.cvut.cz/)

§  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (www.fast.vsb.cz/222/cs/)

§  Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (www.mvso.cz/)

§  Vysoké učení technické v Brně (www.fce.vutbr.cz)

§  STU Bratislava, Slovenská republika (www.stuba.sk/)

 

v  Výuka pořádaná vyšší odbornou školou:

 §  Vyšší odborná škola Chotěboř (www.oachot.cz/cs/vyssi-odborna-skola/facility-management)

 

 

NÁZEV ŠKOLY:
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
FAKULTA:
Stavební
KATEDRA:
Ekonomiky a řízení ve stavebnictví
STUDIUM:
Magisterské
Název předmětu:
Facility Management
Vyučující:
Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Popis / Pozn.:
Facility Management je vyučován dle standardů EU (definice, terminologie, průvodce přípravou smluv, problematika in/outsourcingu, kvalita atd.). Dále je náplní údržba a obnova objektů včetně provozu a revizí TZB. Samostatnou část tvoří IT podpora FM. Předmět je vyučován v rozsahu 1+1, zakončený z,zk.
   
NÁZEV ŠKOLY:  Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
FAKULTA:   
KATEDRA:  Ústav managementu a marketingu 
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Podniková ekonomika a management
Garant oboru: Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Popis / Pozn.: Studenti bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika jsou připravováni pro funkce nižší a střední úrovně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého a středního podnikání v regionu. Důraz je kladen zejména na organizační, projektovou a procesní stránku řízení a na komunikaci podniku s okolím. Absolventi jsou v průběhu studia k takto pojatému výstupu vzdělání vybavováni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi i návyky.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Management a ekonomika ve veřejném sektoru
Garant oboru: Proj. Ing. Jan Široký, CSc.
Popis / Pozn.: Studenti bakalářského studijního oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru jsou připravováni pro funkce nižší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor vznikl jako reakce na potřebu organizací státní správy i samosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracovníky se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Podnikové a informační systémy
Garant oboru: Prof. Dr. Miroslav Pokorný
Popis / Pozn.: Absolvent bakalářského studijního oboru Podnikové informační systémy bude připraven k organizaci a provozu informatických služeb k zajištění informačního managementu. Bude vzdělán k využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a k integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Bude se zabývat navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací organizace.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název oboru: Management podpůrných procesů
Garant oboru: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc. MBA
Popis / Pozn.: Cílem jednosemestrální výuky v celkovém rozsahu 24 vyučovacích jednotek (ve vyváženém poměru mezi přednáškami a cvičeními – nad případovými studiemi), je přiblížit studentům problematiku Managementu podpůrných procesů a jeho komplexní formy Facility Managementu. Vychází z prerekvizitálního vybavení studentů v předmětu Management I a II, zejména tématiky procesního a projektového řízení. V kontextu normy ČSN EN 15221 jsou jednotlivé lekce zaměřeny na hodnotový řetězec podnikových činností (v synergii „3P“ – pracovníci, procesy a prostory), problematiku nákladů jako prostoru pro efektivizaci podpůrných činností formou outsourcingu nástroji managementu změn a inovací. Jsou prezentovány vybrané činnosti Facility Managementu v dnešní komplexně pojaté struktuře. Důraz je kladen na SW podporu Facility Managementu. Je specifikována funkce a postavení facility manažera, jeho potřebné znalosti, dovednosti, zkušenosti a kompetence, stejně jako vzdělávání a certifikace. Prověřování znalosti z této oblasti jsou předmětem státní závěrečné zkoušky v rámci předmětu Management.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Facility Management 1
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Cílem semináře je seznámit frekventanty s pojetím facility managementu (FM), jak je vnímán v mezinárodním pojetí a podle evropských norem. Seminář je zaměřen na aspekty partnerství mezi objednavatelem a poskytovatelem FM služeb, zejména na vztahy mezi interním a externím facility manažerem a praktické řešení zajištění podpůrných procesů v rámci podniku. Frekventanti budou diskutovat nad filozofií FM a seznámí se s využitím norem ČSN EN 15221, jejich názvoslovím, definicemi, formami smluv a smluvními vztahy, strukturami a procesy ve FM. Část semináře je zaměřena na analýzu potřeb klienta, plánování a zavádění FM a následné řízení FM procesů ve společnosti. Úspěšní absolventi mohou obdržet certifikát MVŠO pod záštitou IFMA CZ.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Facility management 2
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Cílem semináře je seznámit frekventanty se současným pojetím facility managementu (FM) dle evropských norem a současné praxe. Seminář prohlubuje znalosti nabyté v předmětu Facility management 1 o oblasti provozu FM služeb a související údržby zařízení a budov. Úspěšní absolventi mohou obdržet certifikát MVŠO pod záštitou IFMA CZ.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Implementace ICT pro facility management
Vyučující: Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Popis / Pozn.: Předmět je zaměřen na podporu facility managementu pomocí informačních a komunikačních technologií a požadavky při jejich zavádění. Součástí výuky je klasický přístup k ICT ve facility managementu i řešení založená na cloud computingu. Studenti se seznámí s požadavky a možnostmi elektronické evidence movitého a nemovitého majetku a jejího využití v praxi, s procesy správy a údržby majetku, řešením revizí, servisu a kontrol, s reportingem a dalšími.
   
STUDIUM:  Bakalářské
Název předmětu: Základy energetického managementu
Vyučující: Ing. Ladislav Chmela
Popis / Pozn.: Předmět představuje znalosti z rozhraní oborů energetiky, ekologie, managementu, ekonomiky, legislativy a dalších. Hlavní důraz je kladen na poznání významu energie v životě společnosti a z něho plynoucí důležitost environmentálně i ekonomicky šetrné výroby i spotřeby energie. Předmět poskytuje účastníkům přehled forem energie a jejich zdrojů, představuje zákonitosti řízení energetických systémů v kontextu energetické politiky a platné legislativy, analyzuje energetický trh a poukazuje na investiční možnosti v energetice. Součástí předmětu je tematická exkurze. Úspěšný absolvent předmětu může získat certifikát Schneider Electric CZ Základy energetického managementu.
   
STUDIUM: Bakalářské
Název předmětu: Energetický management
Vyučující: Ing. Ladislav Chmela 
Popis / Pozn.: Předmět navazuje na Základy energetického managementu a prohlubuje vybrané partie z oblasti energetického managementu se zaměřením na energetické vybavení budov, měření spotřeby energie, stanovení potenciálu úspor energie a vyhodnocení účinnosti úsporných opatření. Součástí předmětu je tematická exkurze a spolupráce na semestrálním projektu. Úspěšný absolvent předmětu může získat certifikát Schneider Electric CZ Energetický management.
   
NÁZEV ŠKOLY: STU Bratislava, Slovenská republika
FAKULTA:  Stavebná fakulta
KATEDRA:  Technológia a manažérstvo stavieb
STUDIUM: Magisterské
Vyučované předměty:

Údržba budov - doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Manažment kvality - prof. Ing. Josef Gašparík, PhD.

Energetický manažment - prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

   
NÁZEV ŠKOLY: Vyšší odborná škola obchodní akademie Chotěboř
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista
Název oboru: Facility management
Garant oboru: FM Institut, U Sluncové 71/14, Praha 8
Popis / Pozn.: Obor byl akreditován v květnu 2012, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Profil absolventa je tvořen výstupními znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které odpovídají komplexní znalosti Facility managementu, představují široké pole znalostí technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologických, psychologických a etických. Profesní uplatnění absolventa je dáno schopností zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby formou insourcingu nebo outsourcingu.
   
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista
Název oboru: Řízení a zabezpečování jakosti
Garant oboru: Česká společnost pro jakost, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis / Pozn.: Obor se vyučuje od září 2000, dvakrát byl znovu akreditován, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Studiem získá absolvent znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce manažera kvality (QM), je schopen zajišťovat odbornou a poradenskou činnost v podnicích a institucích ve všech odvětvích národního hospodářství. Absolvent získá kompetence potřebné k samostatnému výkonu funkce v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9 000 a výše. Po vykonání absolutoria může absolvent složit zkoušky k získání Manažera QM – junior.
   
STUDIUM: DiS. - Diplomovaný Specialista 
Název oboru: Řízení bezpečnosti práce
Garant oboru: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1
Popis / Pozn.: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1 Obor se vyučuje od září 2005, jednou byl znovu akreditován, forma studia denní i dálková, délka studia – denní - 3 roky, dálkové – 3,5 roku. Studium je ukončeno titulem DiS. Předností studia je praktické zaměření, navíc studenti absolvují 14 týdnů praxe v oboru. Rozsah znalostí, schopností a dovedností získaných studiem je dán nároky kladenými na pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a environmentu, které vyplývají z šíře problematiky a zákonem dané nezbytnosti se jí zabývat. Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona, zajišťovat odbornou a poradenskou činnost v dané oblasti. Po vykonání absolutoria může absolvent složit zkoušky k získání Manažera BOZP – junior.
   
NÁZEV ŠKOLY: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
STUDIUM: Bakalářské
FAKULTA:  Stavební
KATEDRA: Městského inženýrství
Název oboru: Správa majetku a provoz budov
Garant oboru: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Popis / Pozn.: Čtyřletý bakalářský studijní obor v rámci studijního programu Stavební inženýrství
   
  SAMOSTATNÉ PŘEDMĚTY
Název předmětu: Facility management
Vyučující: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. 
Popis / Pozn.: Volitelný předmět v navazujícím magisterském studiu.
   
Název předmětu: Facility management a PPP
Vyučující:  Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.  
Popis / Pozn.: Volitelný předmět v navazujícím magisterském studiu. 
   
NÁZEV ŠKOLY: Vysoké učení technické v Brně
FAKULTA: Fakulta stavební
KATEDRA: Ústav stavební ekonomiky a řízení
STUDIUM: Magisterské
Název oboru: Management stavebnictví
Garant oboru:  Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
   
  SAMOSTATNÉ PŘEDMĚTY
STUDIUM: Magisterské
Název předmětu: Integrované systémy řízení
Vyučující: Ing. Zdeněk Tichý
Popis / Pozn.: Povinně volitelný předmět, v němž je vyučována problematika integrace managerských systémů v podniku. Jde zejména o management jakosti, management bezpečnosti práce a environmentální management. Předpokládá se postupné zavedení základních poznatků o facility managementu.
   
STUDIUM: Magisterské
Název předmětu: Projekt - Stavební podnik II
Vyučující: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. (garant a 1 z 5 vyučujících)
Popis / Pozn.: Projekt obsahující návrh na založení a provoz stavebního podniku, který je dodavatelem stavebních prací a stavebních objektů. Projekt zahrnuje části: Marketing, Financování, Ceny, Controlling, Investice a Management. Součástí poslední části je též zadání související s uplatněním Facility managementu v podniku. Jde zejména o vymezení podpůrných činností se zaměřením na management právních dokumentů, management jakosti a management bezpečnosti práce.
   
STUDIUM:  Magisterské
Název předmětu: Doktorský seminář
Vyučující: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.
Popis / Pozn.: Témata diplomových prací orientovaná na Facility management.
   
STUDIUM: Doktorské
Název předmětu: Doktorský seminář
Vyučující:  Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. 
Popis / Pozn.: Témata disertačních prací orientovaná na Facility management. 
 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.